Get Adobe Flash player

6 ทศวรรษแม่พระฟาติมา

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ไทยแลนด์ 4.0

logo-original

ปีการศึกษา 2560 บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 26 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 50 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 109 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 26 คน ระดับประถมศึกษา 40 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 21 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน ครูสนับสนุนการสอน 7 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,536 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 383 คน ระดับประถมศึกษา 806 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 195 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 152 คน นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา วาระที่ 2 ปีที่ 2 นายอารยะ ศรีชัย ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้จัดโครงการบ้านประชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 7 ถึง 12 ตุลาคม 2560 ณ วัดพรหมวงศาราม นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 116 คน  โรงเรียนแบบรับฟาติมาได้ดำเนินการจัดเตรียมการฉลองครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 60 ปี   โดยในวันที่ 10 กันยายน 2560   นายณรงค์ ทมวิรัตน์  นายกชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนแม่พระฟาติมา จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน การกุศล 60 ปีโรงเรียนแม่พระฟาติมา  ทางโรงเรียนจัดจำหน่ายบัตรการกุศล 60 ปีแม่พระฟาติมา กิจกรรมวันวิชาการ 60 ปีฟาติมา  และในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ได้จัดให้มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและกิจกรรมรื่นเริงโอกาสฉลอง 60 ปีโรงเรียนแม่พระฟาติมา รวมทั้งการจับรางวัลบัตรการกุศล 60 ปีแม่พระฟาติมา โรงเรียนได้รับใบอนุญาตการใช้อาคารโรงเรียนฝ่ายปฐมวัยจากกรุงเทพมหานคร และจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อนุมัติให้มีการปรับปรุงพื้นผิวสนามบาส อาคารอเนกประสงค์. โดยบริษัทมหาวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และปรับปรุงบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้สำหรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 27 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 51 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 131 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 39 คน ระดับประถมศึกษา 46 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 22 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 คน ครูสนับสนุนการสอน 5 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,493 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 393 คน ระดับประถมศึกษา 824 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 167 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 109 คน  นายยุทธนา  สงวนแก้ว. ได้รับการเสนอชื่อและสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา  เนื่องจาก นางนพมาศชัยศิริโรจน์ ครบวาระ นายอารยะ ศรีชัย ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ได้รับคำสั่งให้ไปรับหน้าที่ใหม่ โดยมี บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา 

พ.ศ. 2550-2559 ทศวรรษแห่งการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

logo-original

 ปี  2550   ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวัสดิ์  ย้ายออก บาทหลวงอิทธิพล   ศรีรัตนะ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ
ก่อสร้างห้องซ้อมดนตรีสากล บริเวณหลังเวทีที่โรงอาหาร เพิ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียน  2,110  คน   ห้องเรียน  51  ห้อง
ปี  2551   ก่อสร้างห้องสมุดเพิ่มอีก 1 ห้อง ห้อง UK ENGLISH  1  ห้อง  ห้องแนะแนว 1 ห้อง บริเวณชั้นแรกอาคารนิรมล  ปรับปรุงสวนหย่อม จัดทำสนามเปตอง ข้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน จำนวนนักเรียนรวม 1,945คน  ห้องเรียน 51 ห้อง
 ปี  2552   บาทหลวงประเสริฐ    ตรรกเวศม์  ย้ายออก บาทหลวงสานิจ   สถะวีระวงส์  ทำหน้าที่ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอิทธิพล   ศรีรัตนะ  ผู้อำนวยการ ปัจจุบันโรงเรียนแม่พระฟาติมา มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่  มีอาคารเรียนเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารฟาติมา อาคารมารีอา และอาคารนิรมล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน  1,725  คน  ห้องเรียน  51  ห้อง
ปี  2553   บาทหลวงสานิจ    สถะวีระวงส์   และบาทหลวงอิทธิพล  ศรีรัตนะ  ย้ายตามวาระ บาทหลวงสุรชัย   กิจสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จากเดิม 6 ห้องเรียน เหลือ 5 ห้องเรียน ดังนั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีจำนวนห้องเรียน 35 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,006  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ชั้นละ 3 ห้องเรียน มีจำนวนห้องเรียน 9 ห้องจำนวนนักเรียน 314 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีห้องเรียนชั้นละ 2 ห้อง รวม 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 223  คน   รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 50 ห้อง  รวมจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น 1,543 คน  (สำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2553)   จัดครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนวิชาภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และจัดครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนแม่พระฟาติมาได้รับการพิจารณาจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการใช้ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบโรงเรียนแม่พระฟาติมา สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2553
ปี  2554  บาทหลวงสุรชัย   กิจสวัสดิ์   ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เหลือชั้นละ 4 ห้องเรียน ลดห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  เหลือชั้นละ 5 ห้องเรียน รวมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  28  ห้อง จำนวน นักเรียน 905 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนห้องเรียนเท่าเดิม 9 ห้อง จำนวนนักเรียน 268  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวนห้องเรียนเท่าเดิม
6 ห้อง จำนวนนักเรียน 232 คน  รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,405 คน มีการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักร้อนในสวนหย่อม ทาสีใหม่ ปูกระเบื้อง ทาสีห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2,3 อาคารฟาติมา  ทาสีระเบียงอาคารฟาติมา มารีอา และนิรมลทั้ง 4 ชั้น ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 4 อาคารมารีอา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 90 เครื่อง ติดตั้งและเดินสายเครือข่ายและระบบไฟ จัดครูต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี  2555   ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เหลือชั้นละ 4 ห้อง เพิ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็น 3 ห้องเรียน ดังนั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีห้องเรียนชั้นละ 4 ห้อง รวม 24 ห้อง จำนวนนักเรียนรวม 841 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีห้องเรียนชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 204 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีห้องเรียนรวม 296 คน รวมจำนวนห้องเรียน 40 ห้อง รวมจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น 1421  คน  (สำรวจวันที่  10  มิถุนายน  2555)  โรงเรียนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2  อาคารฟาติมา ขยายห้องประชุมใหญ่ขึ้น ปรับปรุงโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา ปูกระเบื้องพื้นโรงอาหารใหม่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโรงอาหารทั้งหลัง เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ ส่วนที่ติดกับโรงอาหาร โรงเรียนจัดครูต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2  และจัดครูเจ้าของภาษาสอนวิชาภาษาจีนทุกระดับชั้น
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้เกิดเหตุการณ์เครนจากงานก่อสร้างคอนโดด้านข้างโรงเรียน ล้มลงและทำให้วัสดุหนักตกลงมาที่หลังคาโรงอาหารเกิดความเสียหายมากมาย ทางโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมกับเจ้าของกิจการคอนโดและผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อทำการตกลงเรื่องการชดเชยความเสียหายทั้งหมด ทางโรงเรียนแม่พระฟาติมา  ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตขยายภาคการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3) ต่อกองโรงเรียนสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 และเตรียมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเรื่องของการใช้อาคารและความพร้อมในการขยายภาคการเรียนในวันที่ 29 มีนาคม 2556   และได้ยื่นขอแจ้งยกเลิกกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแม่พระฟาติมา ต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  วันที่ 18 มีนาคม 2556 เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองฝั่งตะวันตก โดยงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมาเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท
ปีการศึกษา 2556 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 23 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 52 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 136 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 34 คน ระดับประถมศึกษา 48 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 คน ครูสนับสนุนการสอน 11 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 1,817 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 404 คน ระดับประถมศึกษา 834 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 270 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 309 คน นายธวัชชัย เอื้ออำพน  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้รับใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ  เลขที่ กส 01/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  อนุญาตให้โรงเรียนเพิ่มหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556  วันที่ 26 พฤษภาคม 2556   บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์และบาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา. ได้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักพระสังฆราชประจำอัครสังฆมณฑลกรุงเทพร่วมกับพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และคณะกรรมการบริหารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ. เพื่อวางแผนการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนฝั่งปฐมวัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช. ได้ประกาศให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้หลักสูตรจริยะศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนทุกคน มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก   และคุณครูจำนวน 55 คน ได้เข้าร่วมการอบรมทำความเข้าใจในการใช้หลักสูตร  เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556  ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เจ้าของกิจการโครงการคาซ่าคอนโด และผู้รับเหมาก่อสร้าง  ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารและหลังคาอเนกประสงค์บริเวณลานจอดรถ. เพื่อเป็นการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา. สำหรับการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงบริเวณทางเดินรอบบริเวณ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท
ปีการศึกษา 2557 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 23 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 50 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 125 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 35 คน ระดับประถมศึกษา 46 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 คน ครูสนับสนุนการสอน 9 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 จำนวนทั้งสิ้น 1,763 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 410 คน ระดับประถมศึกษา 826 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 279 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 279 คน นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา และได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2557 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนได้รับการปรับปรุงอาคารอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการใช้อาคารสำหรับนักเรียนอนุบาล  รวมถึงการปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุมใหญ่และสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ในระหว่างการดำเนินการฝ่ายอนุบาลจะย้ายมาใช้ห้องเรียนที่ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารมารีอาและอาคารนิรมล โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก  มีการสร้างเวที ปรับปรุงพื้นสนามและต่อเติมหลังคาบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารฟาติมา บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ได้ดำเนินการผลักดันให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น. โดยจัดการประชุมกับซิสตอร์คณะโดมินิกันครูต่างชาติและครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อหาแนวทางร่วมกัน
ปีการศึกษา 2558 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรับหน้าที่ใหม่ และมีบาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 23 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 48 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 106 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 17 คน ระดับประถมศึกษา 44 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 คน ครูสนับสนุนการสอน 8 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 จำนวนทั้งสิ้น 1,659 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 408 คน ระดับประถมศึกษา 810 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 241 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 200 คน นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา และได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายบริหารฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่พระฟาติมา  โดยวางแผนจัดเตรียมขยายหลักสูตรการเรียนรู้ ได้แก่แผนกหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นในระดับประถมศึกษา และเพิ่มเติมสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการต่อเติมอาคารอนุบาลและสร้างห้องประชุมใหญ่อยู่ในช่วงของการตกแต่งภายใน เก็บรายละเอียดจุดบกพร่องและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก มีการก่อสร้างเวทีสำหรับจัดกิจกรรมบริเวณสนามบาสฝั่งประถมมัธยม และดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารฟาติมาฝั่งตะวันตก ปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมโดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา
ปีการศึกษา 2559 บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 23 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 47 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 100 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 19 คน ระดับประถมศึกษา 39 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 คน ครูสนับสนุนการสอน 8 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1,574 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 409 คน ระดับประถมศึกษา 800 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 226 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 139 คน นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา วาระที่ 2 และได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2559  ทางโรงเรียนร่วมกันมีส่วนในการจัดเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี วัดแม่พระฟาติมา ในโอกาสนี้มีพิธีเสกอาคารเรียนอนุบาลและห้องประชุมใหญ่ โดยพระคาดินัลด์ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช. ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  เวลา 17:00 น. และต่อด้วยพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีวัดแม่พระฟาติมา ในเวลา 19:00 น. โรงเรียนแม่พระฟาติมา เปิดหลักสูตรการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้มข้นระดับประถมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การต่อเติมอาคารอนุบาลและการสร้างห้องประชุมใหญ่ สำเร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน และมีกำหนดย้ายนักเรียนระดับปฐมวัยกลับมาใช้อาคารเรียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนแม่พระฟาติมาร่วมถวายความอาลัย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยงดจัดงานรื่นเริงทุกชนิดและเปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมเพื่อถวายความรำลึกถึงพระองค์ท่าน

พ.ศ. 2540-2549 ทศวรรษแห่งการประเมินและกิจกรรม

logo-original

 ปี  2540   บาทหลวงชุมภา  คูรัตน์   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ  บาทหลวงถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ  เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2540  รวมทั้งสิ้น  2,204  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,884 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  320  คน  จำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  45  ห้อง ชั้น ป.1-6 แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้องเรียน รวม 36 ห้อง ชั้น ม.1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้อง มีอาคารเรียน 3 หลังตึกฟาติมา ตึกมารีอา และตึกนิรมล  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนครูทั้งสิ้น 101  คน  ครูชาย 18 คน ครูหญิง  83  คน
 ปี  2541   บาทหลวงชุมภา   คูรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และครูใหญ่  บาทหลวง
ถิรลักษณ์   วิจิตรวงศ์  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่  10   มิถุนายน  2541  รวมทั้งสิ้น  2,165  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,861 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน  304  คน  จำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  45  ห้อง ชั้น ป.1-6 แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้องเรียน รวม 36 ห้อง ชั้น ม.1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9  ห้อง มี อาคารเรียน 3 หลัง ตึกฟาติมา ตึกมารีอา และตึกนิรมล จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนครูทั้งสิ้น 102  คน  ครูชาย 19 คน ครูหญิง  83  คน
 ปี  2542   บาทหลวงชุมภา   คูรัตน์  ย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ที่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ตรอกจันทน์ แต่ยัง
คงดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่  (ในนาม)  และบาทหลวงวิชชุกรณ์    เกตุภาพ  มาดำรงตำแหน่งเป็นพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  โรงเรียนเปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2542 รวมทั้งสิ้น 2,133  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 1,863 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  270  คน  จำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  45  ห้อง ชั้น ป.1-6  แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้องเรียน รวม 36 ห้อง ชั้น ม.1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้อง มีอาคารเรียน 3 หลัง  ตึกฟาติมา ตึกมารีอา และตึกนิรมล  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนครูทั้งสิ้น 105  คน  ครูชาย 19 คน ครูหญิง  86  คน  ปีการศึกษา  2542  ปรับปรุงห้องโสต, ห้องวิชาการ,ห้องน้ำชาย-หญิง  และโรงประชุม มีการก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ปี  2543   บาทหลวงวิชชุกรณ์    เกตุภาพ  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ กส.26/2543  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2543  และซิสเตอร์สุชาตรี    กิจประเสริฐ  เป็นครูใหญ่  ตามใบอนุญาตเลขที่ กท.146/2543  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2543  โรงเรียนเปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2543 รวมทั้งสิ้น  2,152  คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 1,873  คน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  279  คน  ย้ายห้องสมุดจากชั้น 2 ตึกนิรมล ลงมาอยู่ชั้นล่าง ย้ายโรงอาหารมาอยู่ที่โรงประชุม ย้ายอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตึกฟาติมา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ตึกมารีอาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6  ตึกนิรมล เป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1,3,5   จำนวนครูทั้งสิ้น  108  คน  ครูชาย  20  คน  ครูหญิง  88  คน   ปีการศึกษา 2543  การก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  8  กันยายน  2543  ทำการเปิดสะพานลอยอย่างเป็นทางการ โดย สส.พีระพันธุ์   สาลีรัฐวิภาค
ปี  2544   เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  โดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ขยายระดับการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 1  ห้องเรียน  มีห้องเรียนทั้งหมด  46  ห้อง จำนวนนักเรียนรวม 2,183 คน  แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน  1,847  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  308  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  28  คน จำนวนครูและบุคลากรสนับสนุน 109  คน  โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์   เกตุภาพ รับตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์วรรณวิมล   สุขสวัสดิ์  รับหน้าที่ครูใหญ่
ปี  2545   ขยายระดับการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รวมห้องเรียนทั้งหมด 47  ห้อง จำนวนนักเรียนรวม 2,247  คน  แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 1,856 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 327 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  64  คน  จำนวนบุคลากรสนับสนุน  117 คน ปรับปรุงบรรยากาศของห้องเรียนด้วย การติดเครื่องปรับอากาศให้กับห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  รวม14 ห้องเรียน ขยายห้องดนตรีสากลจากตึกมารีอา ไปที่ชั้นล่างตึกนิรมล มีบาทหลวงวิชชุกรณ์   เกตุภาพ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และซิสเตอร์วรรณวิมล   สุขสวัสดิ์ รับหน้าที่ครูใหญ่
ปี  2546   ขยายระดับการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รวมจำนวน 2 ห้อง รวมห้องเรียนทั้งหมด 49 ห้อง จำนวนนักเรียน  2,290  คน  แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน  1,816  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  371 คน ระดั้บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  103  คน ปรับปรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  เพิ่มจากของเดิมที่ติดแล้วในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2  และ มัธยมศึกษาปีที่ 6  อีก 1  ห้อง เพิ่มห้องดนตรีไทยที่ตึกฟาติมาชั้นล่าง  ขยายห้องสมุดต่อจากห้องสมุดเดิม ขนาด 7 X 135 ม.บาทหลวงวิชชุกรณ์  เกตุภาพ ดำรงตำแหน่ง  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และ ซิสเตอร์วรรณวิมล   สุขสวัสดิ์ รับหน้าที่ครูใหญ่
ปี  2547   ได้เปลี่ยนหลังคาทางเดินใหม่ สามารถป้องกันฝนและแดดได้ พร้อมทั้งติดตั้งพัดลมไอน้ำ จำนวน 10  เครื่อง  ที่โรงอาหาร เทพื้นคอนกรีตที่สนามฟุตบอลใหม่  และเพิ่มห้องดนตรีสากลอีก  1  ห้อง  สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เรียนกีตาร์  ปัจจุบันโรงเรียนแม่พระฟาติมามีเนื้อที่ประมาณ  12  ไร่ มีอาคารเรียนตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารฟาติมา  อาคารมารีอา  อาคารนิรมล  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีครูจำนวน  111  คน  ครูชาย  19  คน  ครูหญิง  92  คน  มีนักเรียนจำนวน  2,229 คน  นักเรียนชาย  1,076  คน  นักเรียนหญิง 1,153  คน  ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ  บาทหลวงประเสริฐ   ตรรกเวศม์ ครูใหญ่  ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวัสดิ์
ปี  2548   ได้สร้างโดมร่มเย็นหน้าตึกฟาติมา และสร้างสระว่ายน้ำหน้าตึกมารีอา เพิ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง และ ขยายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพิ่มอีก 1 ห้อง รวมเป็น 2 ห้อง ลดห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  1 ห้อง  มีจำนวนครู  111  คน  ครูชาย  19  คน  ครูหญิง  92  คน  มีนักเรียนจำนวน  2,216  คน  นักเรียนชาย 1,066  คน  นักเรียนหญิง  1,150  คน  ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ  บาทหลวงประเสริฐ   ตรรกเวศม์  ครูใหญ่ ซิสเตอร์ วรรณวิมล   สุขสวัสดิ์
ปี  2549   ก่อสร้างห้องสำหรับเปลี่ยนชุดในการเรียนว่ายน้ำ ที่หลังอาคารนิรมล บริเวณข้างห้องสมุด ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน เพิ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  1 ห้องมีนักเรียนทั้งหมด 2,225  คน  ห้องเรียน  50  ห้อง  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. ในการ ประเมินภายนอก รอบที่ 2

พ.ศ. 2530-2539 ทศวรรษแห่งการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า

logo-original

ปี  2530   บาทหลวงวุฒิเลิศ    แห่ล้อม  เป็นผู้รับใบอนุญาต – ครูใหญ่  วันที่  8  มิถุนายน  2530  ถอน บาทหลวงเอกพร   นิตตะโย  เพื่อไปศึกษาต่อ บรรจุบาทหลวงคมสันท์   ยันเจริญ  เป็นผู้จัดการ มีครูทั้งสิ้น 74 คน จำนวนห้องเรียน  36  ห้อง จำนวนนักเรียนสำรวจวันสอบไล่  1,748  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม. 3
 ปี  2531   บาทหลวงวุฒิเลิศ    แห่ล้อม  เป็นผู้รับใบอนุญาต – ครูใหญ่  บาทหลวงคมสันท์ ยันต์เจริญ เป็นผู้จัดการ จำนวนครู  75  คน  จำนวนห้องเรียน  36  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนสำรวจหลังวันสอบไล่  1,776 คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม. 3
 ปี  2532   วันที่  17  พฤษภาคม  2532   ถอน บาทหลวงวุฒิเลิศ    แห่ล้อม  ออกจากครูใหญ่  ย้ายไปอยู่โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ บรรจุ  บาทหลวงคมสันท์  ยันต์เจริญ  เป็นครูใหญ่
วันที่  5  กรกฎาคม  2532   ถอน  บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  ออกจากผู้รับใบอนุญาต  บรรจุแต่งตั้ง บาทหลวงสุเทพ    พงษ์วิรัชไชย  เป็นผู้รับใบอนุญาต
วันที่  19  กรกฎาคม  2533   ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มห้องเรียนและอัตราความจุนักเรียน สำรวจสิ้นปีการศึกษา  2532  จำนวน  1,763  คน  จำนวนครู  74  คน  จำนวนห้องเรียน  36  ห้อง
เปิดสอนชั้น ป.1-ม. 3
ปี  2533 วันที่  15  พฤษภาคม  2533  ถอน บาทหลวงคมสันท์   ยันต์เจริญ ออกจากครูใหญ่ บรรจุแต่งตั้ง บาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย  เป็นครูใหญ่วันที่  22  พฤษภาคม  2533  อนุญาตให้ บาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย  เป็นครูใหญ่
วันที่  12  มิถุนายน  2533  ถอน บาทหลวงคมสันท์  ยันต์เจริญ  ออกจากผู้จัดการ- ครูใหญ่  บรรจุ
บาทหลวงสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย  เป็นผู้จัดการ วันที่  20  สิงหาคม  2533  ได้รับใบอนุญาตเลขที่ กส.42/2533
วันที่  24  สิงหาคม  2533  ได้รับใบอนุญาตเลขที่  891/2533  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2533  อนุญาตให้
ลดห้องเรียนเด็กเก่า จำนวน 5 ห้อง และเพิ่มห้องเรียน 10 ห้อง ในชั้นที่ 1 และ 4 ของอาคารหลังที่ 2  รวมมีอาคารเรียน 40 ห้องเรียน รับนักเรียนได้สูงสุด  2,132  คน วันที่  31  สิงหาคม  2533  รับใบอนุญาตเลขที่ กส.35/2533  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2533  อนุญาตให้ถอน บาทหลวงคมสันท์    ยันต์เจริญ  ออกจากหน้าที่ผู้จัดการ รับใบอนุญาตเลขที่ กส.54/2533  ลงวันที่  23สิงหาคม  2533  อนุญาตให้ บาทหลวงสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย  เป็นผู้จัดการ
สรุป  จำนวนครู  73  คน  จำนวนห้องเรียน  37  ห้องเรียน จำนวนอาคารเรียน ตึก 4 ชั้น 3 หลัง จำนวน
นักเรียนสำรวจก่อนสอบไล่ จำนวน 1,862  คน  ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 อาคารหลังที่ 2 เป็นห้องเรียน
ปี  2534 วันที่  1  พฤษภาคม  2534  รับใบอนุญาตเลขที่ กส.802/2534  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2534  อนุญาต ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา  2534  ในอัตราใหม่ วันที่  14  มิถุนายน  2534  ยื่นคำร้องแต่งตั้ง  นายเกียรติศักดิ์   วิสูตรรุจิรา  รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
วันที่  17  มิถุนายน  2534  รับใบอนุญาตเลขที่  กส.954/2534  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2534  อนุญาตให้ นายเกียรติศักดิ์  วิสูตรรุจิรา  รักษาการณ์แทนอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 17  มิถุนายน  2534  ถึงวันที่  6  กรกฎาคม 2534 ย้ายเสาธงจากหน้าตึกนิรมล
ไปอยู่ตรงกลางสนามฟุตบอลและสนามบาส เปลี่ยนชื่อตึกมารีนิรมล เป็นตึก
“ฟาติมา”   ใส่ชื่อตึกอาคารหลังที่ 2  เป็นตึก “มารีอา”  และตั้งชื่อตึกอาคารหลังที่ 3  เป็นตึก “นิรมล”
จัดงานฉลองพิธีเปิดอาคาร  “นิรมล”
วันที่ 3  ธันวาคม  2534  โดยเชิญ พณฯ พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู  เป็นประธานพิธีเปิดและเสกอาคาร ปรับปรุงอาคารฟาติมา ชั้นที่ 3  ห้องริมสุดท้ายติดกับอาคารมารีอา เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา  (Sound Lab)  ปรับปรุงห้องฝ่ายปกครองชั้นล่างตึกฟาติมาด้านใน เป็นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และย้ายห้อง ฝ่ายปกครองด้านในออกมาแทนห้องสหการ รื้อถอนโรงพละศึกษาด้านหน้าโรงเรียน หน้าอาคารนิรมลออก ปรับปรุงสนามฟุตบอล โดยปลูกหญ้าเต็มสนาม บาทหลวงสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย  เป็นผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ บาทหลวงวิทยา   คูวิรัตน์  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการและบาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย เป็น ครูใหญ่  มีจำนวนห้องเรียน  38 ห้อง จำนวนนักเรียน  1,935  คน  จำนวนครู  65  คน  (บรรจุแล้ว สำรวจเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2534)
ปี  2535   ปรับปรุงเวทีโรงประชุม ด้านที่ติดกับห้องน้ำข้างตึกฟาติมา ต่อกำแพงด้านข้างโรงประชุมด้าน ติดกับตลาดพญาไทให้สูงกว่าเดิม ขยายพื้นที่จอดรถข้างหน้าบ้านพักคนงาน จัดตกแต่งปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 ตึกฟาติมา ให้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน  2  ห้อง  และใช้เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป.5- ม. 3  โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์  คือ อาจารย์นิพนธ์  ธิราศักดิ์  และเป็นปีแรกที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในฝ่าย ต่าง ๆ ของโรงเรียน วันที่  19  มีนาคม  2535  ได้รับใบอนุญาตเลขที่ กส.56/2536  จากเลขาธิการ สช. ให้ใช้อาคารตึก 4 ชั้น 3  หลัง  จำนวน  52 ห้องเรียน  ให้รับนักเรียนได้สูงสุด  2,792  คน  พื้นที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด 11 ไร่ 80  ตารางวาตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  2535  มีจำนวนห้องเรียน  40  ห้อง จำนวนนักเรียน  2,057  คน  เปิดสอนชั้น ป.1 – ม. 3
ปี  2536    ปรับปรุงบ้านพักนักการ เป็นร้านอาหารบริเวณโรงประชุมด้านทางเข้าโรงเรียน รื้อถอนห้องสุขาเดิมด้านข้างอาคารฟาติมาทั้ง 2 หลัง เพื่อเตรียมการสร้างห้องสุขาให้นักเรียน ครูและนักการใช้ต่อไป เปิดสอนชั้นป.1- ม. 3   จำนวนนักเรียน  2,163  คน  จำนวนห้องเรียน  42  ห้อง จำนวนครูที่บรรจุแล้ว  89  คน  (สำรวจวันที่ 10   มิถุนายน  2536)   มีอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น 3 หลัง  ตึกฟาติมา ตึกมารีอา และตึกนิรมล บาทหลวงเอกพงษ์   พงษ์สูงเนิน  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ และบาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย  เป็นครูใหญ่
ปี  2537   บาทหลวงสุเทพ    พงษ์วิรัชไชย  ย้ายไปรับตำแหน่งที่วัดเซนต์หลุยส์  แต่งตั้ง  บาทหลวงชุมภา คูรัตน์  เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  และผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ โรงเรียน ตามเอกสารจาก สช. ดังนี้ วันที่  11  กรกฎาคม  2537  รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ เลขที่ กส.29/2537  ตั้งแต่วันที่  3  มิถุนายน 2537  ใบอนุญาตเลขที่  กส.856/2537  ลงวันที่  5  สิงหาคม  2537  อนุญาตให้เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จากเดิม บาทหลวงสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย  เป็น บาทหลวงชุมภา   คูรัตน์  ตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน  2537  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย  เป็น ครูใหญ่
เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวนนักเรียน 2,205  คน  (สำรวจวันที่  10  มิถุนายน  2537)  จำนวนห้องเรียน  44  ห้อง  (เพิ่มจากปี  2536  อีก 2 ห้องเรียน คือ  ป.6/6 และ ม.2/3)
จำนวนครูที่บรรจุแล้ว  90  คน
ปี  2538    บาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย  ย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และถอนออกจากหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนแม่พระฟาติมา เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2538  บาทหลวงชุมภา คูรัตน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ กส.48/2538  ใน สช.8  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2538  ตั้งแต่วันที่  19 พฤษภาคม  2539  และเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ โรงเรียนแม่พระฟาติมา  แต่งตั้งบาทหลวงมาโนช   สมสุข  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2538  รวมทั้งสิ้น  2,206  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 1,872  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  334  คน  จำนวนห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 45 ห้อง ชั้น ป.1-6  แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้องเรียน รวมห้องเรียนชั้น ม.1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้อง จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 97 คน ครูชาย 16 คน ครูหญิง  81  คน
ปี  2539   บาทหลวงชุมภา   คูรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และครูใหญ่  บาทหลวงมาโนช   สมสุข  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ  เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2539  รวมทั้งสิ้น  2,216  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  จำนวน  1,874  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   จำนวน  342  คน  จำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  45  ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน  รวม 9 ห้อง มีอาคารเรียน 3 หลัง คือ ตึกฟาติมา ตึกมารีอาและตึกนิรมล จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนครูรวมทั้งสิ้น100  คน  ครูชาย 18  คน ครูหญิง  82  คน

พ.ศ. 2520-2529 ทศวรรษแห่งการเตรียมความพร้อม

logo-original

 ปี  2520   บาทหลวงซาโร  กลับไปฝรั่งเศส บาทหลวงฟอร์แตง  ปลัด ทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาแทน เปลี่ยนอัตราความจุสูงสุด จากเดิม 1,390  คน  เป็นความจุ 1,575  คน จำนวนห้องเรียน 31 ห้องเรียน จำนวน นักเรียน  1,398  คน  เปิดสอนชั้น ป.1–ม.ศ.3
ปี  2521   เปลี่ยนอัตราความจุจากเดิม  1,575  คน  เป็น  1,855  คน  ตามใบอนุญาตเลขที่  312/2521ลงวันที่  24  เมษายน 2521 ต่อเติมอาคารเรียนตึกใหม่ (ตึกมารีอา)  เป็นห้องวิทยาศาสตร์และห้องสังคมศึกษา ตามใบอนุญาตที่ ศธ.1002/2819  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2521  เริ่มหลักสูตรใหม่ 2521  เพิ่มห้องเรียน 1 ห้อง จำนวนห้องเรียนรวม  32  ห้อง  จำนวนนักเรียน  1,308  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม.ศ. 3  และเพิ่มชั้น ม. 1 ตามหลักสูตรใหม่
 ปี  2522   เปลี่ยนบาทหลวงปีเตอร์  เซอวรูเลท์  เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  บาทหลวงปรีชา ธรรมนิยม  เป็นปลัดของวัด จำนวนห้องเรียน  32  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,695  คน  เปิดสอนชั้น ป.1-ม.ศ.3 และเพิ่มชั้น ม.2
ปี  2523   สร้างโรงพละศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ. 1002/2718  ลงวันที่  17  มีนาคม 2523 ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจบหลักสูตรพร้อมกัน 2 รุ่น คือ  – หลักสูตรเก่า ชั้น ม.ศ. 3  จำนวน  77  คน  – หลักสูตรใหม่ ชั้น ม.ศ. 3  จำนวน  90  คน  มีจำนวนห้องเรียน 32  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,670  คน  เปิดสอนชั้น ป.1 – ม.ศ. 3
และเพิ่มชั้น ม. 2
ปี  2524   แต่งตั้ง บาทหลวงคมทวน    มุ่งสมหมาย  ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของ จัดตั้งโรงเรียนเลขที่  32/2524   ลงวันที่  12  ตุลาคม  2524   และใบอนุญาตโอนกิจการโรงเรียน เลขที่ 806/2524  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2524
ได้ทางม้าลายหน้าโรงเรียนแทนสะพานลอยที่ยื่นขอไว้ แต่ไม่ได้รับอนุมัติ ยุบชั้น ป.7, ม.ศ. 3  เหลือห้องเรียน จำนวน 30 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,668 คน เปิดสอนชั้น ป.1- 6 และชั้น ม.1-3 (หลักสูตรใหม่ 2521)
ปี  2525 ปรับปรุงกั้นห้องที่ตึกมารีนิรมล 3 ห้อง เป็นห้องขายหนังสือ ห้องทำงานครูและห้องพลานามัย ปีแรกที่รับนิสิตฝึกสอนจาก มศว.ประสานมิตร จำนวน 5 คน มาช่วยฝึกสอนพลานามัยให้นักเรียน จำนวนห้องเรียนเพิ่มเป็น 32 ห้อง รับนักเรียนได้ 1,692 คน เปิดสอนชั้น ป.1-ม.ศ. 3
ปี  2526   ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นปีละ 1,600  บาท  ตามใบอนุญาต เลขที่  49/2527  ลงวันที่  13  มกราคม  2527   จำนวนห้องเรียน 32 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,738  คน  เปิดสอนชั้น ป.1 – ม. 3
ปี  2527   วันที่  17  พฤษภาคม  2527  บาทหลวงปีเตอร์ เซอวูเรท์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาและบาทหลวง ปรีชา  ธรรมนิยม ปลัดวัด ย้ายตามกำหนดวาระ ตามคำสั่งของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู และบาทหลวงอนันต์  เอี่ยมมโน  เป็นเจ้าอาวาสวัดแทน  บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย  เป็นปลัดวัดแม่พระฟาติมา
วันที่  29  มิถุนายน 2527  ยื่นคำร้องขอผ่อนผันจำนวนนักเรียนเกินห้อง 24 ห้องเรียน มีนักเรียน102 คน
วันที่  29  มิถุนายน  2527  ส่งรายงานโครงการสร้างเสริมวินัยโรงเรียน
วันที่  17  กรกฎาคม  2527  ส่ง รศ. 3
วันที่  15  สิงหาคม  2527  รับใบอนุญาตผ่อนผัน ลงวันที่  7  สิงหาคม  2527
วันที่  9  ตุลาคม  2527  ถอน นางพรรณี   รังสรรค์  ออกจากผู้จัดการ แต่งตั้ง บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย เป็นผู้จัดการ
วันที่  9   ตุลาคม  2527  เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก บาทหลวงคมทวน  มุ่งสมหมาย เป็น
บาทหลวงอนันต์   เอี่ยมมโน
วันที่  30  ตุลาคม  2527  ถอน นางศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ  ออกจากครูใหญ่
แต่งตั้ง บาทหลวงอนันต์ เอี่ยมมโน  เป็นครูใหญ่
วันที่  13  พฤศจิกายน  2527  ถอน นายเกียรติศักดิ์     วิสูตรรุจิรา  ออกจากผู้ช่วยครูใหญ่
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2528  บาทหลวงอนันต์  เอี่ยมมโน  ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
วันที่  21  มีนาคม  2528  ถอน บาทหลวงอนันต์   เอี่ยมมโน  แต่งตั้ง  บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  เป็น ครูใหญ่
มีจำนวนห้องเรียน 33 ห้องเรียน จำนวนครู  58  คน  จำนวนนักเรียน  1,779  คน
ปี  2528 วันที่  19  มิถุนายน  2528  เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก บาทหลวงอนันต์   เอี่ยมมโน เป็น บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  ตามใบอนุญาตเลขที่  กศ.531/2528
วันที่  5  พฤศจิกายน  2528  เริ่มติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในโรงเรียนเครื่องแรกที่ชั้นล่างตึกมารีนิรมล
วันที่  9  กรกฎาคม  2528  ส่งคำร้องขอผ่อนผันจำนวนนักเรียนบรรจุเกินห้องเรียนและค่าขึ้น
เรื่องเด็กเรียนพิเศษ
วันที่  24  กรกฎาคม 2528  ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อจัดประชุมวันที่  19 สิงหาคม  2528
วันที่  16  สิงหาคม  2528  ส่ง รศ. 3
วันที่  26  สิงหาคม  2528  ได้รับใบอนุญาตผ่อนผันจำนวนนักเรียนเกินอัตราบรรจุห้องเรียน
ตามใบอนุญาตที่ ศธ.1002/7431  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2528
วันที่  24  ตุลาคม  2528   ได้รับใบอนุญาตเลขที่ กศ.531/2528  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2528   อนุญาต
ให้ บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต แทนมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ จำนวนห้องเรียน  34  ห้อง  จำนวนครู  66  คน  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อสอบไล่เสร็จแล้ว  1,717  คนได้รับใบอนุญาตเลขที่ กศ.43/2529
ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2529  อนุญาตให้เก็บค่าอุปกรณ์การเรียนกลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาบังคับ  25  บาท
ในระดับชั้นมัธยมต้น
ปี  2529   ปรับปรุงบริเวณสนามและถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งห้องพักครูและห้องอื่น ๆ บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม
เป็นผู้รับใบอนุญาต – ครูใหญ่  บาทหลวงเอกพร   นิตตะโย  เป็นผู้จัดการ
วันที่  3  มีนาคม  2529   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2528
วันที่  28  มีนาคม  2529   ประชุมศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งชมรม
วันที่  3  กรกฎาคม  2529  ยื่นคำร้องขอผ่อนผันจำนวนนักเรียนบรรจุเกินห้องเรียน
วันที่  14  กรกฎาคม  2529  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
วันที่  23  กรกฎาคม  2529  เจ้าหน้าที่จาก สช. มาตรวจเกี่ยวกับการขออนุญาตนักเรียนเกินชั้น
วันที่  14  สิงหาคม  2529  ได้รับอนุญาตผ่อนผันให้รับนักเรียนเกินอัตราบรรจุในชั้นต่าง ๆ จำนวน 5 ห้องเรียน 12  คน  จำนวนห้องเรียน  35  ห้อง  จำนวนนักเรียนสำรวจหลังวันสอบไล่  1,660  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม. 3

พ.ศ. 2510-2519 ทศวรรษแห่งการสร้างความมั่นคง

logo-original

 ปี  2511   เทศบาลตัดถนนผ่านที่วัดตรงอาคารเรียนหลังที่ 3  เรือนไม้ชั้นครึ่ง จำนวน 7 ห้องเรียน จะต้องรื้อออก จำเป็นต้องสร้างอาคารใหม่ในที่ว่างทางทิศเหนือแทน จำนวนห้องเรียน  26  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,117 คน  เปิดสอนชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 3
 ปี  2512   ลงมือสร้างตึก  4  ชั้น  หลังแรก  (ตึกมารีนิรมล)  ทางวัดแม่พระฟาติมา ให้ขอยืมเงิน  จำนวน  2,500,000  บาท  (สองล้านห้าแสนบาท)  เพราะในเดือนกุมภาพันธ์  2513  จะต้องรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 3 เรือน ไม้ชั้นครึ่ง (ตามสัญญาข้อผูกพันกับทางเทศบาล ได้รับค่ารื้อถอน จำนวน 250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)จำนวนห้องเรียน  27  ห้องเรียน  รับนักเรียน  1,062  คน  สอนชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 3
 ปี  2513   เปลี่ยนเจ้าอาวาสจาก บาทหลวงมอริส  ยอลี  เป็นบาทหลวงจิลล์   ซิสเตอร์สุภาภรณ์   แตงอ่อนย้ายไป ซิสเตอร์บุษราภรณ์  วงศ์รักดี  รับตำแหน่ง ผู้จัดการ  ช่วงเปิดเรียนภาคต้น ตึกมารีนิรมลยังสร้างไม่เสร็จ ใช้ได้เพียง 2 ชั้น จำนวน 7 ห้องเรียน จนถึงเดือนกันยายน จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยเปิดใช้งาน ชั้นล่าง  เป็นห้องผู้จัดการ-ครูใหญ่  ห้องสมุด ตรงกลางเป็นที่โล่ง เป็นที่พักผ่อนของนักเรียน  2-4  ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นละ 7 ห้อง รวม 21 ห้องย้ายนักเรียนชั้น ป.4-ม.ศ. 3  จำนวน  18  ห้องเรียน มาเรียนที่ตึกหลังนี้ ส่วนชั้น ป.1-3  จำนวน 18 ห้องเรียน มาเรียนที่ตึกหลังนี้ และอีก 9 ห้องเรียน คงเรียนที่เรือนไม้ชั้นสองที่ฝั่งวัดแม่พระฟาติมา รวมจำนวนห้องเรียน  27  ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 1,050  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม.ศ. 3
ปี  2514   เดือนมิถุนายน  ยื่นคำร้องขอรับรองวิทยาฐานะ ย้ายนักเรียนชั้น ป.3  มาเรียนที่ตึกใหม่  ส่วนชั้นป.1-2   ยังคงเรียนอยู่ที่อาคารเรียนไม้สองชั้นฝั่งวัดแม่พระฟาติมา รวมจำนวนห้องเรียน  27  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  1,146  คน  เปิดสอนชั้น ป.1-ม.ศ. 3
ปี  2515  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้น ป.1-ม.ศ. 3  ตามหนังสือที่ ศธ.0705/19664  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2515  จำนวนห้องเรียน  27  ห้อง  จำนวนนักเรียน 1,118  คน
ปี  2516   ซิสเตอร์บุษราภรณ์   วงศ์รักดี  ย้าย  ซิสเตอร์ยุพา  สรรเพชร  เป็นผู้จัดการแทน  เปิดสอนชั้น ป.1-ม.ศ. 3   จำนวน  27  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 1.148  คน
ปี  2517   มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการจากเดิม เป็นซิสเตอร์ที่ส่งมาจากอารามพระหฤทัย มาเป็นฆราวาสซึ่งทางโรงเรียนจัดหาเอง โดยแต่งตั้ง  นางพรรณี  รังสรรค์  เป็นผู้จัดการ  วันที่  16  ตุลาคม  2517   ขอลดบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน จากเดิม  12  ไร่  เหลือ 11 ไร่ 80 ตารางวา เพราะทางวัดแม่พระฟาติมาสร้างตึกเป็นอาคารพาณิชย์ขายและยื่นขออนุญาตสร้างตึก 4 ชั้น ด้านทิศตะวันออกเพื่อเป็นอาคารเรียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2517  เพิ่ม
ห้องเรียนอีก 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1.219  คน เปิดสอนชั้น ป.1- ม.ศ. 3
ปี  2518   เริ่มใช้ตึกสร้างใหม่ 4 ชั้น คือ ตึกมารีอา เป็นอาคารเรียน ส่วนอาคารเรือนไม้เก่าวัดแม่พระฟาติมาจัดเป็นห้องเยาวชนและที่พักชั่วคราวของชาวญวนอพยพ ย้างนักเรียนชั้น ป.1  จากอาคารเรือนไม้เก่ามาเรียนรวมกันที่ตึกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2518  วันที่  24  มีนาคม 2518  นายสิริ  ชุณหสุวรรณ  ครูใหญ่ ลาออก ทางโรงเรียน แต่งตั้ง นางพรรณี  รังสรรค์ ทำหน้าที่ครูใหญ่  นางศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ และนายเกียรติศักดิ์   วิสูตรรุจิรา  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ วันที่ 7 กรกฎาคม  2518  เปิดหมู่ยุวกาชาด หมู่ที่ 332  เพิ่มห้องเรียนอีก 1 ห้อง รวมจำนวน 30  ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 1,235  คน
เปิดสอนชั้น ป.1 – ม.ศ. 3
ปี  2519   บาทหลวงคริสเตียน  จิลล์  ย้าย  บาทหลวงซาโร  มาแทน ถอน  นางพรรณี  รังสรรค์ ออกจาก ครูใหญ่ ยังคงรับหน้าที่ผู้จัดการเช่นเดิม  แต่งตั้ง นางศรีจุฬา   วงษ์ประเสริฐ  เป็นครูใหญ่   แต่งตั้งนายเกียรติศักดิ์ วิสูตรรุจิรา เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2517  เปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้น 1 ห้อง รวมจำนวน 31 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 1,351  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม.ศ. 3

พ.ศ. 2500 – 2509 ทศวรรษแห่งการวางรากฐาน

logo-original

ปี พ.ศ. 2500 คุณพ่อยวงบัปติสตา อาแมสตอย
เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ได้พิจารณาเห็นว่าสภาพท้องถิ่นในบริเวณย่านดินแดงนี้ เป็นสถานที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่มาก เพราะทางราชการได้จัดสร้างอาคารสงเคราะห์ขึ้น ประกอบกับทางวัดแม่พระฟาติมาซึ่งสร้างขึ้นใหม่ มีเนื้อที่กว้างขวางและได้แบ่งให้เช่าปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอาศัย ย่อมจะมีผู้คนทวีมากขึ้น และพิจาณาเห็นว่าขณะนั้น โรงเรียนในละแวกดินแดงมีน้อยแห่ง ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของเด็กเป็นเหตุให้ผู้ปกครอง
นักเรียนในท้องถิ่นได้รับความลำบากในการหาสถานศึกษาที่เรียน ใกล้บ้านให้กับบุตรหลาน คุณพ่อเจ้าอาวาส ท่านตระหนักเห็นความสำคัญทีควรจะอำนวยความสะดวกให้กับกุลบุตรกุลธิดาในย่านนี้และเป็นการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแม่พระฟาติมา” อักษรย่อว่า “ม.พ.ฟ.”โดยเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้ บาทหลวงเสวียง ศุระศรางค์ ลงนามเป็นเจ้าของโรงเรียน มี นายสิริ ชุณหสุวรรณ เป็น ผู้จัดการและครูใหญ่ เป็นสอนวิชาสามัญตั้งแต่ ชั้น ป.1-ป.4 รับนักเรียนได้รวม 340 คน รวม 9 ห้องเรียน โดยใช้สถานที่คือ อาคารเรียนไม้สองชั้น ซึ่งอยู่ในบริเวณ วัดแม่พระฟาติมา เป็นสถานศึกษา
ปี 2501 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ได้ขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ขยายชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยเปิดเพิ่มปีละชั้นเรียนในปีนี้เปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม  11  ห้องเรียน  รับนักเรียนได้ 445  คน
ปี 2502 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น คุณพ่อ ย.บ.อาแมสตอย เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาและก่อตั้งโรงเรียน
ได้อนุมัติให้กู้ยืมเงินมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว อยู่ด้านทิศเหนือของวัด มีจำนวนห้องเรียน 5 ห้อง  (ปัจจุบันถูกรื้อถอนไปหมดแล้ว  เพราะทางราชการตัดถนนอโศก-ดินแดงผ่านเมื่อปี พ.ศ. 2513)  รวมทั้งจำนวนห้องเรียน 16  ห้องเรียน รับนักเรียน  680 คน
ปี 2503   บาทหลวงเสวียง  ศุระศรางค์  ย้ายไปประจำที่วัดคาทอลิก ในจังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบอำนาจหน้าที่ให้ นายสิริ  ชุณหสุวรรณ  รับตำแหน่งเจ้าของโรงเรียน  บาทหลวง  ย.บ.อาแมสตอย  รับคำสั่งจากพระสังฆราชหลุยส์โชแรง  ให้ไปประจำจำที่ประเทศสิงคโปร์  และให้บาทหลวงเอมอนต์   แวร์ดิแอร์  รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา และดูแลโรงเรียนแทน ขออนุมัติขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงชั้น ม.ศ.3  โดยเพิ่มปีละชั้นเรียน
ปี  2504   ปรับปรุงโรงอาหารหลังเดิม  เป็นอาคารเรียนหลังที่ 4   จำนวน  3  ห้องเรียน รวมจำนวน  19 ห้องเรียน  รับนักเรียนได้  810  คน  เปิดสอนชั้น ป.1  ถึงชั้น  ม.ศ. 1
ปี  2505   ขอต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3  ไปทางทิศตะวันออกเป็น  2  ชั้น  ใช้เป็นห้องเรียนได้ 2  ห้องเรียนปรับปรุงห้องเรียนริมสุดท้ายด้านใต้ของอาคารเรียนหลังที่ 1  (เดิมเป็นห้องน้ำห้องส้วม) ใช้เป็นห้องเรียนอีก 1 ห้อง
สรุปรวมปีนี้ ขยายเพิ่ม 3  ห้องเรียน  รวมจำนวน  22  ห้องเรียน  รับนักเรียนได้  920  คน
 ปี  2506   เพิ่มเติมอาคารไม้ 2 ชั้น หลังที่ 1  ออกไปอีก 1 ห้อง ชั้นบน-ชั้นล่าง ปรับปรุงเป็นห้องพักครู-ห้องเรียน รวมจำนวน  25  ห้อง รับนักเรียนได้  967   คน  เปิดชั้นเรียนครบสาย  ป.1  ถึง ม.ศ. 3   ปลายปีนี้ บาทหลวงแวร์ดิแอร์  ย้าย บาทหลวงมอริส  ยอลี  มาแทน
 ปี  2507   บาทหลวงมอริส  ยอลี   ได้ขอซิสเตอร์จากคณะพระหฤทัยมาช่วยควบคุมกิจการของโรงเรียน ทางคณะพระหฤทัยได้ส่งซิสเตอร์บุญแทน   ผังรักษ์  มาช่วยดูแลกิจการโรงเรียน จำนวนห้องเรียน  25  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,024  คน
 ปี  2508   ต่อเติมอาคารหลังที่ 1  ยื่นไปทางทิศตะวันออกทั้ง 2 ชั้น ได้ 2 ห้อง ใช้เป็นห้องกิจกรรม ห้องพักครูห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องทำงานของซิสเตอร์ รวมจำนวนห้องเรียน 26 ห้องเรียน รับนักเรียน
ได้ 1,068  คน เปิดสอนชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 3  ซิสเตอร์บุญแทน   ผังรักษ์  ย้าย  ซิสเตอร์กุหลาบ  นามวงศ์ มาแทน
 ปี  2509   ก่อสร้างโรงอาหาร ขยายต่อเติมเรือนไม้สองชั้น ชั้นบนใช้เป็นห้องพักของซิสเตอร์และคนงาน ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร  ในเดือนมิถุนายน   ได้ยื่นคำร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะให้โรงเรียน  ได้รับคำตอบเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2510  ให้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล  ซิสเตอร์กุหลาบ  นามวงศ์ย้าย  ซิสเตอร์สุภาภรณ์   แตงอ่อน  ทำหน้าที่ผู้จัดการ จำนวนห้องเรียน  26  ห้องเรียน  จำนววนนักเรียน  1,063  คน เปิดสอนชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 3
 ปี  2510   โรงเรียนคงสภาพเดิม  จำนวนห้องเรียน  26  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,072  คน  เปิดสอนชั้นป.1 ถึง ม.ศ. 3