Get Adobe Flash player

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคณะบ้านรวมใจ ประจำปีการศึกษา 2561

.: คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคณะบ้านรวมใจ ประจำปีการศึกษา 2561
id0217 id0050
บาทหลวง สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
ที่ปรึกษา
นางสาวกติญา เพชรไข่
ประธานกรรมการดำเนินงาน
นางอุบลวรรณ์ แก้วชา
รองประธานดำเนินงาน
 id0022 id0097 id0035
นางสาวลำพูน ทองอินทร์
กรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
นางสาววันวิสาข์ ยอดนิล
กรรมการที่ปรึกษาสถานที่
นางประไพ แรนดอล์ฟ
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
id0049 id0101 id0120
นายมาโนช เจริญวงศ์
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ์
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
นางทัศนีย์ ธาราศินานนท์
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
id0093 id0132
นายสมภพ สุเมธ
กรรมการที่ปรึกษาโสตฯ
นายบุญธรรม ฤทัยหวนพนา
ผู้ช่วยกรรมการที่ปรึกษาโสตฯ
นายเทอดเกียรติ ธาราศินานนท์
กรรมการที่ปรึกษาด้านกีฬา
id0221 id0291
นายชัยสิทธิ์ ทิมวงศ์
งานปกครอง
นายบารมี ตะยอด
งานปกครอง
นางสาวศิวพร เตียงเกตุ
งานปกครอง
นางสาวพิชชา ทองอินทร์
เลขานุการ
นางปัณญภัค ศรีมณี
โภชนาการ

*อ้างอิงตาม คำสั่งที่ 7/2561