Get Adobe Flash player
.: คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
บาทหลวง วิทยา แก้วแหวน
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
(ประธานกรรมการ)

บาทหลวง เดชา อาภรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
บาทหลวง ชนภัทร ศุขะเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
เซอร์เวโรนิกา สุภาพร ประราศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ซิสเตอร์ อาภาวดี นีลวัชระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นางนพมาศ ชัยศิริโรจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ์
ผู้แทนครู (กรรมการ)
บาทหลวง สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
ผู้อำนวยการ (กรรมการ-เลขานุการ)