Get Adobe Flash player
.: บุคลากร – ฝ่ายจิตตาภิบาล (ปีการศึกษา 2562)
id0120 id0042
นางทัศนีย์ ธาราศินานนท์
MRS.TASSANEE TARASINANON
(หัวหน้าฝ่าย)
นางอารยา เหลานาคำ
MRS.ARAYA LAONAKAM
นายบุญธรรม ฤทัยหวนพนา
MR.BOONTHAM RUETHAIHUANPANA
id0171 id0125 id0132
นางประทิน ประดิษฐ์ศิลป์
MRS.PRATIN PRADISSIN
นางสาววิไลวรรณ สิงหา
MISS.VILAIWAN SINGHA
นายเทอดเกียรติ ธาราศินานนท์
MR.TERDKIAT TARASINANON
id0012
นางภัสรา ไชยศรี
MRS.PASSRA CHAISRI
นางสาวสมศรี เวียรชัย
MISS.SOMRSRI VIARACHAI

** อ้างอิงตามคำสั่งที่ 2/2562
 .: ฝ่ายจิตตาภิบาล
.: งานของฝ่ายจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง งานด้านการอบรมสั่งสอน
การดูแลเอาใจใส่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เน้นคุณค่าด้านจิตใจที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนรวมทั้งบุคลากรทุกคนให้เป็นทูตแห่งคุณธรรม ความดีงามของสังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บรรทัดฐานของจิตตารมณ์แห่งความรักและรับใช้ มี 5 งานหลัก คือ
.: 1. งานด้านอภิบาล
.: 1.1 จัดพิธีกรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา
.: 1.2 จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจทั้งครูและนักเรียน
.: 1.3 การสอนคำสอน
.: 1.4 การส่งเสริมกระแสเรียก
.: 1.5 จัดให้นักเรียนคาทอลิกได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้เข้าร่วมมิสซาและร่วมกิจกรรมคาทอลิกในกลุ่มต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม
.: 2. งานด้านประกาศข่าวดี
.: 2.1 เผยแพร่ข่าวดีที่เน้นการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยการอบรม ขัดเกลาให้ซึมซับไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.: 2.2 การสอนวิชาคริสต์ศาสนาในทุกระดับชั้นเรียน
.: 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศแห่งความรักและการรับใช้
.: 3. งานด้านคุณธรรม จริยธรรม
.: 3.1 จัดอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งครูผู้สอนและนักเรียน
.: 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร
.: 3.3 จัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
.: 3.4 จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาทุกระดับชั้น
.: 3.5 กิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักสวดภาวนา-สมาธิ รับฟังพระวาจาแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิต
.: 3.6 จัดให้ครู-นักเรียน ได้ร่วมงานประกายธรรมนำชีวิตและสถานีคุณธรรม
.: 3.7 จัดกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนพรรษา
.: 3.8 จัดกิจกรรมค่ายจริยศาสนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
.: 3.9 โครงการจิตอาสา เมตตา รักและรับใช้ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณสถาน การทำจิตอาสา
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
.: 3.10 จัดโครงการทุนการศึกษา
– ทุนเรียนดีจากโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละระดับชั้น
– ทุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูมอบให้นักเรียนที่ประสบปัญหาทางการเงินทุนละ 5,000 บาท จำนวน 35 ทุน ต่อปี
– ทุนจากคณะนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งวัดแม่พระฟาติมา มอบให้นักเรียนที่ประสบ
ปัญหาทางการเงิน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน ต่อปี
.: 3.11 จัดโครงการเด็กดีศรีฟาติมา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
.: 4. งานด้านสังคมสงเคราะห์
.: 4.1 โครงการสังคมสงเคราะห์ รณรงค์แบ่งปัน “ธารน้ำใจ” เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย
และสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
100 ปี คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม