Get Adobe Flash player
 .: ฝ่ายจิตตาภิบาล
.: งานของฝ่ายจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง งานด้านการอบรมสั่งสอน
การดูแลเอาใจใส่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เน้นคุณค่าด้านจิตใจที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนรวมทั้งบุคลากรทุกคนให้เป็นทูตแห่งคุณธรรม ความดีงามของสังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บรรทัดฐานของจิตตารมณ์แห่งความรักและรับใช้ มี 5 งานหลัก คือ
.: 1. งานด้านอภิบาล – จัดพิธีกรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา ตามหลักศาสนา
.: 2. งานด้านประกาศข่าวดี – เผยแพร่ข่าวดี อบรมขัดเกลาให้ซึบซับไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศแห่งความรักและการรับใช้ซึ่งกันและกัน
.: 3. งานด้านคุณธรรม จริยธรรม – จัดอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งครูผู้สอนและนักเรียน
.: 4. งานด้านอัตลักษณ์ และ สังคมสงเคราะห์ – จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอัตลักษณ์ รณรงค์การแบ่งปัน “ธารน้ำใจ” ในห้องเรียนเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย และสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม