Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับเรา

ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านเบธเลเฮม

.: ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านเบธเลเฮม (สีส้ม)
id0201 id0026 id0055
นายสุระ กลิ่นสันเทียะ
ประธาน
นางสาวธัญยธรณ์ ธรรมนารักษ์ นายไพฑูรย์ มงคลธนพร
id0060 id0061 id0078
นางสาวกัลยา กาญจนสิทธิ์ นางรัตนา โยธาจันทร์ นางสาวมณฑา สิงห์ชัย
id0082 id0149 id0154
นางประไพ วัฒนะ นางชนัญญ์ธร ประภาเพชร นางทิพสุคนธ์ สมงาม
id0197 id0012 id0203
นางสาวจริยา ราชรักษ์ นางสาวสมศรี เวียรชัย นายณัฐดนัย ภิรมย์ประเมศ
id0239 id0290
นางพิศมัย ตาลพรศรี นางสาวสินี โดดหนู นางสาวอารยา เหงี่ยมสูงเนิน
นางสาววิไลวรรณ ราชวงค์ นางสาวนรินทร ศรีดาธรรม นางสาวพักษ์ประไพ สุวรรณพานิช
นางสาวอภิปภา สีเนนันหา MRS.BELLA CORAZON C. FLORES

*อ้างอิงตาม คำสั่งที่ 7/2561

 

ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านเยรูซาเล็ม

.: ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านเยรูซาเล็ม (สีม่วง)
id0037 id0152 id0071
นางวัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล
ประธาน
นายสมัย อ่อนคำ นางสาวขวัญทินันท์  วงศ์น้อย
id0088 id0103
นางสาวปิยนุช อุ่นละม้าย นางสาวพัชรพรรณ โชคนิธิอเนกคุณ นายเพิ่มยศ ชมจินดา
id0112 id0160 id0168
นางฐิตารีย์ เจริญโพธิกร นางสาวทิพย์สุดา พิรุฬห์วนากิจ นางสาวสมหญิง เจริญสุข
id0171 id0198
นางประทิน ประดิษฐ์ศิลป์ นางวริศนันท์  กาญจนสรรค์ นางสาวชริสา  อ่อนคำ
id0237
นายสรชัย ฉลองจันทร์ นางสาวกมลชนก ศรีธัญรัตน์ นางสาวพงษ์สุภา ธูปเทียน
นางสาวสุภาพร ทำคง นางสาวปภาวี เศรษฐนานนท์ นางสาวอาทิตติญา นกทอง
นางสาวภัทรวดี สุวรรณกนก MISS.LYZA LORAINE P. ABATAYO

*อ้างอิงตาม คำสั่งที่ 7/2561

 

ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านเบธานี

.: ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านเบธานี (สีชมพู)
id0129 id0045
นายบุญญฤทธิ์ เมธิปัญญา
ประธาน
นางสาวจันทิมา จ้อยกระจ่าง นางสาวสุภาพร ยะสินธ์
id0053 id0080 id0091
นางดวงพร ชมจันทร์ นางสุภาพรรณ กาญจนโสภณ นางณัฏฐ์สิริ ดิษยกุลพัฒน์
id0115 id0125 id0027
นางสาววนารัตน์ ภิรมย์ภักดี นางสาววิไลวรรณ สิงหา นางวันดี มงคลธนพร
id0139 id0148 id0155
นางสาวพัฒนา อุทโท นางสาวสกุลตลา สุจิรพาที นางสาวพุทธชาติ แสงสว่าง
id0228 id00293
นางสาวสุพระจิตร รัตนวงศ์ นางอรวรรณ สังวาลย์เพ็ชร นางสาวอมรรัตน์ อยู่เย็น
นายเรวัต  เลิศลักขณวงศ์ นางสาวพิกุลแก้ว ศรีสุดใจ นายพงศธร อารีพันธุ์
นางสาวกันธารัตน์  อยู่ทน Mr. Nick Thunholm

*อ้างอิงตาม คำสั่งที่ 7/2561

 

ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านนาซาเร็ธ

.: ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านนาซาเร็ธ (สีเขียว)
id0016
นางสาวปัสญารักษ์ คุ้มไพทูลย์
ประธาน
นางทิพวรรณ เงินประดับ นางศิริวรรณ เหมมาลา
id0042 id0084
นางอารยา เหลานาคำ          นางสาวอัจฉรา  รวมสุข นางสาวสมพร สีหพล
id0196
นางภัสรา ชัยศรี นางสาวสุขใจ ลิ่มวงศ์ นางสาวสิริพร มิตตอุทิศชัยกุล
id0248
นางสาวฉวีวรรณ ชูชัย นางสาวนภภัค คีรีรักษ์ นางสาวนิรมล ตันเรือง
id0011
นางจิราภรณ์  สุทธิรักษ์ นางสาววรรธนันทน์ เดชาเลิศ นางสาวลัดดาภรณ์  กันน้อย 
id0036
นายศุภกร ติยะวรากุล         นางสาวพัชรพร สุขหอม  นางวรรณา จันทรวงศ์
นางสาวปัณฑรีย์ มีประวัติ MISS.MA JOCELYN A. DANO

*อ้างอิงตาม คำสั่งที่ 7/2561

 

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคณะบ้านรวมใจ ประจำปีการศึกษา 2561

.: คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคณะบ้านรวมใจ ประจำปีการศึกษา 2561
id0217 id0050
บาทหลวง สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
ที่ปรึกษา
นางสาวกติญา เพชรไข่
ประธานกรรมการดำเนินงาน
นางอุบลวรรณ์ แก้วชา
รองประธานดำเนินงาน
 id0022 id0097 id0035
นางสาวลำพูน ทองอินทร์
กรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
นางสาววันวิสาข์ ยอดนิล
กรรมการที่ปรึกษาสถานที่
นางประไพ แรนดอล์ฟ
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
id0049 id0101 id0120
นายมาโนช เจริญวงศ์
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ์
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
นางทัศนีย์ ธาราศินานนท์
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
id0093 id0132
นายสมภพ สุเมธ
กรรมการที่ปรึกษาโสตฯ
นายบุญธรรม ฤทัยหวนพนา
ผู้ช่วยกรรมการที่ปรึกษาโสตฯ
นายเทอดเกียรติ ธาราศินานนท์
กรรมการที่ปรึกษาด้านกีฬา
id0221 id0291
นายชัยสิทธิ์ ทิมวงศ์
งานปกครอง
นายบารมี ตะยอด
งานปกครอง
นางสาวศิวพร เตียงเกตุ
งานปกครอง
นางสาวพิชชา ทองอินทร์
เลขานุการ
นางปัณญภัค ศรีมณี
โภชนาการ

*อ้างอิงตาม คำสั่งที่ 7/2561

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

.: คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
บาทหลวง วิทยา แก้วแหวน
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
(ประธานกรรมการ)

บาทหลวง เดชา อาภรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
บาทหลวง ชนภัทร ศุขะเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
เซอร์เวโรนิกา สุภาพร ประราศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ซิสเตอร์ อาภาวดี นีลวัชระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นางนพมาศ ชัยศิริโรจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ์
ผู้แทนครู (กรรมการ)
บาทหลวง สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
ผู้อำนวยการ (กรรมการ-เลขานุการ)

 

ผู้ช่วยครูประจำชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

.: ผู้ช่วยครูประจำชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
นางบุณยวีย์ ทองชมพูนุช
MRS. BOONYAWI  THONGCHOMPOONUT
ผู้ช่วยครู เตรียมปฐมวัยห้อง 1
นางสาวพัชรมนต์ การกล้า
MISS.PHATCHARAMON KANKLA
ผู้ช่วยครู เตรียมปฐมวัยห้อง 2
นางสาวดาราณี ทวีความสุข
MISS. DARANEE THAWEEKWAMSUK
ผู้ช่วยครู เตรียมปฐมวัยห้อง 3
นางสาววิจิตรา อุดมเดช
MISS. WIJITTRA  UDOMDECH
ผู้ช่วยครู เตรียมปฐมวัยห้อง 4
นางสาวนวรัตน์ ทองชมพูนุช
MISS. NAWARAT  TONGCHOMPOONUT
ผู้ช่วยครู ปฐมวัยปีที่ 1/1
นางสาวสลักจิตร เสกสิทธิ์วรกุล
MISS.SARAKJIT SEKSITWORAKUL
ผู้ช่วยครู ปฐมวัยปีที่ 1/2

นางสาววาสนา แสงลี
MISS.WASANA  SANGLEE
ผู้ช่วยครู ปฐมวัยปีที่ 1/3

นางไกร อบบุญ
MRS.KAI WORAPHAP
ผู้ช่วยครู ปฐมวัยปีที่ 1/4

นางสาวพัทราภรณ์ พันธ์วิไล
MISS. PHATTHARAPORN PHANWILAI
ผู้ช่วยครู ปฐมวัยปีที่ 2/1

นางสาวชัญญา กองแก้ว
MISS.CHANYA KONGKAEW
ผู้ช่วยครู ปฐมวัยปีที่ 2/2

นางประมาณ รัตนศักดิ์ชัยชาญ
MRS. PRAMAN  RATTANASAKCHAICHAN
ผู้ช่วยครู ปฐมวัยปีที่ 2/3

นางสาววิราภรณ์ ชมภูจันทร์
MISS.  WIRAPORN  CHOMPOOJAN
ผู้ช่วยครู ปฐมวัยปีที่ 2/4
นางสาวจันทร์สุดา เทียมโฮม
MISS.CHANSUDA THEAMHOME
ครูประจำชั้นปฐมวัย ปีที่ 3/1 (2)
นางสาวนชนก เสริมบุญครอง
MISS.  NACHANOK  SERMBOONKRONG
ครูประจำชั้นปฐมวัย ปีที่ 3/2 (1)
นางสาวจันทร์ทิมา ภูครองตา
MISS.JANTIMAR POOKRONGTA
ครูประจำชั้นปฐมวัย ปีที่ 3/3 (2)
นางสาวนัทธมน บุญเหมือน
MISS.NUTTAMOL BOONMUEAN
ครูประจำชั้นปฐมวัย ปีที่ 3/4 (2)
*อ้างอิงตามคำสั่งที่ 2561

คุณครูประจำชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

.: คุณครูประจำชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
นางปัณฑิตา นีลโสภณ
MRS. PANTHITA    NEELASOPON
เตรียมปฐมวัย ห้อง1
นางสาวนุชธิกานต์ พันธ์บานชื่น
MRS. NUCHTIKAN  PANBANCHUEN
เตรียมปฐมวัย ห้อง2
นางสาวนวลสวรรค์ ศรีพักดี
MISS.  NUALSAWAN  SRIPUKDEE
เตรียมปฐมวัย ห้อง3
นางสาวสุมล ทองศรี
MRS. SUMOL  TONGSRI
เตรียมปฐมวัย ห้อง4
นางสาวพรทิพย์ นาคแสง
MISS. PONTHIP  NARKSANG
ปฐมวัยปีที่ 1/1
นางศิริพร เอี่ยมสำอาง
MRS. SIRIPORN  IEMSAM-ANG
ปฐมวัยปีที่ 1/2

นางสาวปราณี อุปมาอ่ำ
MISS. PRANEE  OUPAMAUM
ปฐมวัยปีที่ 1/3

นางสาวมะลิวัลย์ ธิโนชัย
MISS.  MALIWAN  THINOCHAI
ปฐมวัยปีที่ 1/4

นางพัชรินทร์ ศรีเกิดพงษ์
MRS.  PATCHARIN  SRIKERDPONG
ปฐมวัยปีที่ 2/1

นางกนกพร จันทรพินิจ
MRS. KANOKPORN  JANTRPINIT
ปฐมวัยปีที่ 2/2

นางสาวดวงนภา ศรีพักดี
MISS. DUANGNAPA  SRIPUKDEE
ปฐมวัยปีที่ 2/3

นางนันทพร สุเมธประดิษฐ์
MRS.  NANTAPORN  SUMEDPRADAT
ปฐมวัยปีที่ 2/4
นางสาวกัญญาภัค ศิริฤกษ์
MISS.  KANYAPAK  SIRIROEK
ปฐมวัยปีที่ 3/1
นางสาวปัญจพร นามมนตรี
MISS.  PANJAPORN   NAMMONTREE
ปฐมวัยปีที่ 3/2
นางสุจิตรา ชินวรรัตน์
MRS. SUJITRA  CHINVORRARAT
ปฐมวัยปีที่ 3/3
นางณิชชิตา พานถม
MRS.  NITCHITHA  PANTHOM
ปฐมวัยปีที่ 3/4
*อ้างอิงตามคำสั่งที่ 2561

คุณครูผู้ช่วยประจำชั้น ปีการศึกษา 2561

.: คุณครูผู้ช่วยประจำชั้น ปีการศึกษา 2561
id0125 id0026 id0179

นางสาววิไลวรรณ สิงหา
MISS.VILAIWAN SINGHA
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.1/1

นางสาวธัญยธรณ์ ธรรมนารักษ์
MISS.THANYATHORN THAMMANARAK
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.1/2

นางสาวสุขใจ ลิ่มวศ์
MISS.SUKJAI LIMVONG
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.1/3

id0232 id0052

นางทิพวรรณ เงินประดับ
MRS.TIPPAWAN NGERNPRADUB
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.1/4-5 

นางชริสา อ่อนคำ
MRS.CHARISA ONKHAM
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.2/1

นางสาวสุภาพร ยะสินธ์
MISS.SUPAPORN YASIN
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.2/2
id0045 id0115
นางสาวจันทิมา จ้อยกระจ่าง
MISS.JANTIMA JOYKRAJANG
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.2/3
นางสาวอาทิตติญา นกทอง
MISS.ATHIDTIYA NAKTHONG
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.2/4-5 
นางสาววนารัตน์ ภิรมย์ภักดี
MISS.WANARAT PIROMPUKDEE
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.3/1
id0154 id0042

นางทิพสุคนธ์ สมงาม
MRS.THIPSUKHON SOMNGAM
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.3/2

นางอารยา เหลานาคำ
MRS.ARAYA LAONAKAM
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.3/3

นายพงศธร อารีพันธุ์
MR.PONGSATHORN AREEPHAN

ผู้ช่วยประจำชั้น ป.3/4-5
id0061 id0237
นางรัตนา โยธาจันทร์
MRS.RATANA YOTHACHAN
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.4/1-2
นายสรชัย ฉลองจันทร์
MR.SORACHAI CHALONGJUNT
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.4/3-4
id0071  id0091
นางสาวขวัญทินันท์ วงษ์น้อย
MISS.KWANTHINUN VONGNOI
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.5/1-2
นางณัฎฐ์สิริ ดิษยกุลพัฒน์
MRS.NATSIRI DITSAYAKUNPAT
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.5/3-4
id0248 id0084
นางสาวนิรมล ตันเรือง
MISS.NIRAMOL TANRUANG
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.6/1-2
นางสาวอัจฉรา รวมสุข
MISS.ATCHARA RAUMRSUK
ผู้ช่วยประจำชั้น ป.6/3-4
id0129 id0027 id0132
นายบุญญฤทธิ์ เมธิปัญญา
MR.BOONYARIT METIPUNYA
ผู้ช่วยประจำชั้น ม.1/1-2
นางวันดี มงคลธนพร
MRS.WANDEE MONGKHONTANAPORN
ผู้ช่วยประจำชั้น ม.2/1-2
นายเทอดเกียรติ ธาราศินานนท์
MR.TERDKIAT TARASINANON
ผู้ช่วยประจำชั้น ม.3/1-2
id0055 id0012 id0152
 นายไพฑูรย์ มงคลธนพร
MR.PAITOON MONGKHONTANAPORN
ผู้ช่วยประจำชั้น ม.4/1-2
นางสาวสมศรี เวียรชัย
MISS.SOMRSRI VIARACHAI
ผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/1-2
นายสมัย อ่อนคำ
MR.SAMAI ONKHAM
ผู้ช่วยประจำชั้น ม.6/1 -2
*อ้างอิงตามคำสั่งที่ 2/2561

คุณครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561

.: คุณครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561
id0053 id0149 id0178

นางดวงพร ชมจันทร์
MRS.DUANGPORN CHOMCHAN
ประจำชั้น ป.1/1

นางชนัญญ์ธร ประภาเพชร
MRS.CHANUNTHORN PRAPHAPHET
ประจำชั้น ป.1/2

นางภัสรา ไชยศรี
MRS.PASSRA CHAISRI
ประจำชั้น ป.1/3

นางสาวภัทรวดี สุพรรณกนก
MISS.PATTARAVADEE SUPHANKANOK
ประจำชั้น ป.1/4
นางสาวปภาวี เศรษฐนานนท์
MISS.PAPAWEE SETTHANANON
ประจำชั้น ป.1/5
id0148 id0082 id0171

นางสาวสกุลตลา สุจิรพาที
MISS.SAKULTALA SUJIRAPATEE
ประจำชั้น ป.2/1

นางประไพ วัฒนะ
MRS.PRAPHAI WATTANA
ประจำชั้น ป.2/2

นางประทิน ประดิษฐ์ศิลป์
MRS.PRATIN PRADISSIN
ประจำชั้น ป.2/3

นางสาววรรธนันท์ เดชาเลิศ
MISS. VATTHANAN DECHALERT
ประจำชั้น ป.2/4

นางสาวลัดดาภรณ์ กันน้อย
MISS.LADDAPORN KANNOI
ประจำชั้น ป.2/5

id0103
นางสาวพัชรพร สุขหอม
MISS.PATCHARAPORN SUKHOM
ประจำชั้น ป.3/1
 นายเพิ่มยศ ชมจินดา
MR.PERMYOT CHOMJINDA
ประจำชั้น ป.3/2
นางสาวพักตร์ประไพ สุวรรณพานิช
MISS.PAKPRAPAI SUWANPANICH
ประจำชั้น ป.3/3

นางสาวกันธารัตน์ อยู่ทน
MISS.KANTHARAT YOOTHON
ประจำชั้น ป.3/4

นายเรวัต เลิศลักขณวงศ์
MR.RAWAT LERDLUKKHANAWONG
ประจำชั้น ป.3/5

id0155 id0160
นางสาวพุทธชาติ แสงสว่าง
MISS.PHUTACHART SANGSAWANG
ประจำชั้น ป.4/1
นางสาวทิพย์สุดา พิรุฬหวนากิจ
MISS.THIPSUDA PIRUNWANAKIT
ประจำชั้น ป.4/2
นางสาวปัณฑารีย์ มีประวัติ
MISS.PANTAREE MEEPAWAT
ประจำชั้น ป.4/3
id0060 id0078
นางสาวกัลยา กาญจนสิทธิ์
MISS.KALLAYA KANJANASIT
ประจำชั้น ป.4/4
นายศุภกร ติยะวรากุล
MR.SUPPAKORN TIYAWARAKUL
ประจำชั้น ป.5/1
นางสาวมณฑา สิงห์ชัย
MISS.MONTHA SINGCHAI
ประจำชั้น ป.5/2
id00293 id0198
นางสาวอรวรรณ สังวาลย์เพ็ชร
MRS.ORAWAN SUNGWARNPETCH

ประจำชั้น ป.5/3
นางวริศนันท์ กาญจนสรรค์
MRS.VARISSANAN KANJANASUN
ประจำชั้น ป.5/4
id0139 id0201 id0016
นางสาวพัฒนา อุทโท
MISS.PATHANA UTTO
ประจำชั้น ป.6/1
นายสุระ กลิ่นสันเทียะ
MR.SURA KLINSONTIAH
ประจำชั้น ป.6/2
นางศิริวรรณ เหมมาลา
MRS.SIRIWAN HEMMALA
ประจำชั้น ป.6/3
id0088
นางสาวพัชรพรรณ โชคนิธิอเนกคุณ
MISS.PATCHARAPAN CHOCKNITHIANEKKUN
ประจำชั้น ป.6/4
id00294 id0168
นางสาวอมรรัตน์ อยู่เย็น
MISS.AMORNRAT YOOYEN
ประจำชั้น ม.1/1
นางสาวสมหญิง เจริญสุข
MISS.SOMYING CHALEARNSUG
ประจำชั้น ม.1/2
id0239
นางพิศมัย ตาลพรศรี
MRS.PISSAMAI TANPORNSEE
ประจำชั้น ม.2/1
นางสาวพิกุลแก้ว ศรีสุดใจ
MISS.PIKULKAEW SRISUDJAI
ประจำชั้น ม.2/2
id00295
นางสาวปัสญารักษ์ คุ้มไพทูลย์
MISS.PATSARARUK KUMPAITHOOL
ประจำชั้น ม.3/1
นางสาวนรินทร ศรีดาธรรม
MISS.NARINTON SRIDATHAM   

ประจำชั้น ม.3/2
id0228 id0197 id0196
นางสาวสุพระจิตร รัตนวงศ์
MISS.SUPRAJIT RATTANAWONG
ประจำชั้น ม.4/1-2
นางสาวจริยา ราชรักษ์
MISS.JARIYA RATCHARAK
ประจำชั้น ม.5/1-2
นางสาวสิริพร มิตตอุทิศชัยกุล
MISS.SIRIPORN MITTAUTIDCHAIKUL
ประจำชั้น ม.6/1-2
*อ้างอิงตามคำสั่งที่ 1/2561
เปิดรับสมัครบุคลากร

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ด้านบัญชี
ครูเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปริญญาตรี / มีใบประกอบวิชาชีพ
ส่ง Resume ได้ที่ maepra@fatima.ac.th

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)