Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระ

กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนการสอน

.: บุคลากร – กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนการสอน
id0083 id0249 id00297
นางสาวปิยะนุช อุ่นละม้าย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
MISS.PIYANUCH OUNLAMAI
นางนุศรา สาริพันธ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
MRS.NUTSARA SARIPHAN
นางสาวอารยา เหงี่ยมสูงเนิน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
MISS.ARAYA NGIERNSANGNAN
 id0245 id0105 id0247
นางสาวนภภัค คีรีรักษ์
(ฝ่ายวิชาการ)
MISS.NAPAPAK KEEREERAK
นางสาวสมพร สีหพล
(ฝ่ายงบประมาณการเงิน)
MISS.SOMPORN SIHAPON
นางสาวพงษ์สุภา ธูปเทียน
(ฝ่ายงบประมาณการเงิน)
MISS.PONGSUPA THUPTHEIN
 id0246 id0170 id0235
นางสาวกมลชนก ศรีธัญรัตน์
(ฝ่ายงบประมาณการเงิน)
MISS.KAMONCHANOK SEETUNYARAT
นางสาวนันท์ธภัสส์ ยอดเกื้อ
(ฝ่ายงบประมาณการเงิน)
MISS.NUNTAPAT YODKUA
นางสาวฉวีวรรณ ชูชัย
(ฝ่ายงบประมาณการเงิน)
MISS.CHAWEEWAN CHOOCHAI
id00298
นางสาวพิมพ์ จันทราช
(ฝ่ายงบประมาณการเงิน)
MISS.PIM JANTARACH

กลุ่มงานลูกเสือ-เนตรนารี

.: บุคลากร – กลุ่มงานลูกเสือ – เนตรนารี
id0073 id0104 id0098
นายบริพันธ์ เงินประดับ
(หัวหน้ากลุ่มงานลูกเสือ)
MR.BORIPHUN NGERNPRADUB
นางสาวพิชชา ทองอินทร์
MISS.PISCHA THONG-IN
นายบุญธรรม ฤทัยหวนพนา
MR.BOONTHAM
RUEETHAIHUANPANA

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 .: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
    มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณ ค่า เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล นำความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามและเหมาะสม
2.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนการสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4.     ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
เป้าหมาย (Goals)
1.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการติดต่ออย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
2.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียน
3.     จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
4.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณะรรม รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
5.     สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

.: บุคลากร – กลุ่มสาระการงานอาชีพ (ปีการศึกษา 2562)
id0027 id0055
นางวันดี มงคลธนพร
MRS.WANDEE MONGKHONTANAPORN
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวสุภาพร ยะสินธ์
MISS.SUPAPORN YASIN
นายไพฑูรย์ มงคลธนพร
MR.PAITOON MONGKHONTANAPORN
id0112
 นางฐิตารีย์ เจริญโพธิกร
MRS.TITAREE CHAROENPOTIKORN
นางสาวกมลชนก ศรีธัญรัตน์
MISS.KAMONCHANOK SEETUNYARAT
นางสาวฉวีวรรณ ชูชัย
MISS CHAWEEWAN CHOOCHAI

**อ้างอิงตามคำสั่ง 1/2562

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

 .: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ (Vision)
    ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนา มีค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นผู้นำ ธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์ ความเป็นไทย ให้ก้าวไกลสู่สังคมอาเซียน
พันธกิจ (Mission)
1.     ปลูกฝังให้นักเรียนมีความยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนา
2.     ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยม และ ความเป็นผู้นำที่ดีงาม
3.     เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4.     ปลูกฝังความเป็นไทย รู้จักหน้าที่ เพื่อนำไปสู่สังคมอาเซียน
เป้าหมาย (Goals)
1.     จัดกิจกรรมเกี่ยวศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
2.     จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3.     จัดกิจกรรมตระหนักในความเป็นไทย แพร่หลายสู่สังคมอาเซียน

.: บุคลากร – กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ปีการศึกษา 2562)
id0129 id0149 id0171
นายบุญญฤทธิ์ เมธิปัญญา
MR.BOONYARIT METIPUNYA
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางชนัญญ์ธร ประภาเพชร
MRS.CHANUNTHORN PRAPHAPHET
นางประทิน ประดิษฐ์ศิลป์
MRS.PRATIN PRADISSIN
id0045 id0012 id0042
นางสาวจันทิมา จ้อยกระจ่าง
MISS.JANTIMA JOYKRAJANG
นางสาวสมศรี เวียรชัย
MISS.SOMRSRI VIARACHAI
นางอารยา เหลานาคำ
MRS.ARAYA LAONAKAM
id0078 id0201 id0050
นางสาวมณฑา สิงห์ชัย
MISS.MONTHA SINGCHAI
นายสุระ กลิ่นสันเทียะ
MR.SURA KLINSONTIAH
นางอุบลวรรณ์ แก้วชา
MRS.UBOLWAN KAEWCHA

**อ้างอิงตามคำสั่ง 1/2562

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

 .: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และ เทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ (Vision)
    มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้วิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จากการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถนำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน
พันธกิจ (Mission)
1.     จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
2.     ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3.     ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมาย (Goals)
1.     ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
2.     ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

.: บุคลากร – กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (ปีการศึกษา 2562)
id0139 id0125
นางสาวพัฒนา อุทโท
MISS.PATHANA UTTO
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาววิไลวรรณ สิงหา
MISS.VILAIWAN SINGHA
 นางสาวลัดดาภรณ์ กันน้อย
MISS.LADDAPORN KANNOI
id0239 id0228 id0197
นางพิศมัย ตาลพรศรี
MRS.PISSAMAI TANPORNSEE
นางสาวสุพระจิตร รัตนวงศ์
MISS.SUPRAJIT RATTANAWONG
นางสาวจริยา ราชรักษ์
MISS.JARIYA RATCHARAK
id0093
นางสาวกันธารัตน์ อยู่ทน
MISS.KANTHARAT YOOTHON
นางพรนภา เลิศลักขณวงศ์
MRS.PHONNAPHA LERDLUKKHANAWONG
นายสมภพ สุเมธ
MR.SOMPOB SUMATE
id0203 id0101
 นายณัฐดนัย ภิรมย์ประเมศ
MR.NATHDANAI
PHIROMPRAMES
นางสาวอารยา เหงี่ยมสูงเนิน
MISS.ARAYA NGIERNSANGNAN
นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ์
MISS.SIRINART PLEANPHAN
id0155
นางสาวพุทธชาติ แสงสว่าง
MISS.PHUTACHART
SANGSAWANG
นางสาวเปมิกา ตั้งโชคธนนันท์
MISS.PEMIKA THANGCHOKTHANANAN
นางสาวสายรุ้ง อุ่นเรือนงาม
MISS.SAIRUNG UNRUANNGAM

**อ้างอิงตามคำสั่ง 1/2562

กลุ่มสาระสุขศึกษา และ พลศึกษา

 .: กลุ่มสาระสุขศึกษา และ พลศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแม่พระฟาติมามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมให้นักเรียนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและรักการออกกำลังกาย
2.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตดี สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
3.ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรู้จักหลีกเลี่ยงยาเสพติดและสิ่งมอมเมา
เป้าหมาย (Goals)
1.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
2.ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย จากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา

.: บุคลากร – กลุ่มสาระสุขศึกษา และ พลศึกษา (ปีการศึกษา 2562)
id0217 id0237 id0061
นางสาวกติญา เพชรไข่
MISS.KATIYA PETCHKAI
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายสรชัย ฉลองจันทร์
MR.SORACHAI CHALONGJUNT
นางรัตนา โยธาจันทร์
MRS.RATANA YOTHACHAN
id0084 id0132
นางสาวอัจฉรา รวมสุข
MISS.ATCHARA RAUMRSUK
นายเทอดเกียรติ ธาราศินานนท์
MR.TERDKIAT TARASINANON
นายเรวัต เลิศลักขณวงศ์
MR.RAWAT LERDLUKKHANAWONG
   
นายณัฐวุฒิ ชุมช่วย
MR.NATTAWUT CHUMCHUOY
 

กลุ่มสาระศิลปะ

 .: กลุ่มสาระศิลปะ
วิสัยทัศน์ (Vision)
    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุนทรียภาพเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผนแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่งสังคมอาเซียน
พันธกิจ (Mission)
1.     ส่งเสริมให้นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ การแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์
2.     ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
3.     ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนมีส่วนร่วมในการแผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทยสู่สังคมอาเซียน
เป้าหมาย (Goals)
1.     เน้นการจัดการศึกษาเพิ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
2.     ส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม
3.     เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
4.     ส่งเสริมเผยแพร่และรักษาศิลปะ วัฒนธรรมไทย

.: บุคลากร – กลุ่มสาระศิลปะ (ปีการศึกษา 2562)
id0103 id0154

นางสาวปัณฑารีย์ มีประวัติ
MISS.PANTAREE MEEPAWAT
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายเพิ่มยศ ชมจินดา
MR.PERMYOT CHOMJINDA
นางทิพสุคนธ์ สมงาม
MRS.THIPSUKHON SOMNGAM
id0097 id0035 id0221
นางสาววันวิสาข์ ยอดนิล
MISS.WANWISA YODNIL
นางประไพ แรนดอล์ฟ
MRS.PRAPAI LANDDOF
นายชัยสิทธิ์ ทิมวงศ์
MR.CHAIYASIT TIMWONG
id0291 id0091
นายบารมี ตะยอด
MR.BARAMEE TAYOD
นางณัฏฐ์สิริ ดิษญกุลพัฒน์
MRS.NATSIRI DITSAYAKUNPAT
นางสาวศิวพร เตียงเกตุ
MISS.SIVAPORN TEANGKAET 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 .: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
พันธกิจ (Mission)
1.     พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ตามศักยภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ
2.     ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา และมีค่านิยมในการทำงานที่ดี
3.     พัฒนาบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย ตลอดจนนำมวลประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (Goals)
1.     นักเรียนนำทักษะการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
2.     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์

.: บุคลากร – กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ปีการศึกษา 2562)
id0022
นางสาวพิกุลแก้ว ศรีสุดใจ
MISS.PIKULKAEW SRISUDJAI
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวลำพูน ทองอินทร์
MISS.LAMPOON THONG-IN
นางทิพวรรณ เงินประดับ
MRS.TIPPAWAN NGERNPRADUB
id00293 id0060
นางภัสรา ไชยศรี
MRS.PASSRA CHAISRI
นางอรวรรณ สังวาลย์เพ็ชร
MRS.ORAWAN SUNGWARNPETCH
นางสาวกัลยา กาญจนสิทธิ์
MISS.KALLAYA KANJANASIT
id0016
 นางศิริวรรณ เหมมาลา
MRS.SIRIWAN HEMMALA
นางสาวพักตร์ประไพ สุวรรณพานิช
MISS.PAKPRAPAI SUWANPANICH
นางสาวภัทราวดี ศรีทา
MISS.PHATTHARAWADEE SRITHA
นางสาวกานต์พิชชา เสนาซิว
MISS.KANPHITCHA SENAZIW
นางสาวสุภวรรณ เดชปรีดาผล
MISS.SUPPAWAN DETPREEDAPON

**อ้างอิงตามคำสั่ง 1/2562

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 .: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
    พัฒนาทักษะ สื่อสารภาษา เพื่อการเรียนรู้ สู่สังคมอาเซียน
พันธกิจ (Mission)
1.     ส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ผ่านการจัดกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนรู้
2.     ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณภาพ
3.     สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
4.     ส่งเสริมให้นักเีรียนให้รู้จักใช้ภาษาต่างประเทศบนวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยและเรียนรู้วัฒนธรรม ทางภาษาสู่สังคมอาเซียน
เป้าหมาย (Goals)
1.     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
2.     นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวสู่ระดับสากล

.: บุคลากร – กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
id0196 id0248 id0148

นางสาวสิริพร มิตตอุทิศชัยกุล
MISS.SIRIPORN MITTAUTIDCHAIKUL
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวนิรมล ตันเรือง
MISS.NIRAMOL TANRUANG
 นางสาวสกุลตลา สุจิรพาที
MISS.SAKULTALA SUJIRAPATEE
id0160 id0198 id0037
นางสาวทิพย์สุดา พิรุฬหวนากิจ
MISS.THIPSUDA PIRUNWANAKIT
นางวริศนันท์ กาญจนสรรค์
MRS.VARISSANAN KANJANASUN
นางวัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล
MRS.WANNAPAT  SUKHAWATHANAKUL
นางสาวปภาวี เศรษฐนานนท์
MISS.PAPAWEE SETTHANANON
นางสาวพัชรพร สุขหอม
MISS.PATCHARAPORN SUKHOM
.: Foriegn Teacher
SR.MARIA CRISTINA BERNASOL, O.P. SR.SCHOLASTICA MOK, O.P. MISS MARIDEL Q. PALOMO
MISS GISELLE BUNA MONTEBON MISS JESSIE MAE SAMONTIZA BASILGO MR. CARLITO TAGUNAYON VIDAL JR.
.: Foriegn Teacher (English Activity Section)
MR. NIKLAS THUNHOLM MR. FRANCISCO B. FRANCISCO MISS LYZA LORAINE P.ABATAYO
MR. ALDRIN POLANCOS SOLANO MR. STEPHEN BALLESTA MONTEBON MR. JEMAR LARGO DELA CRUZ

**อ้างอิงตามคำสั่ง 1/2562

กลุ่มสาระภาษาไทย

 .: กลุ่มสาระภาษาไทย 
วิสัยทัศน์ (Vision)
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
พันธกิจ (Mission)
1.     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใช้ภาษาไทย ได้มาตรฐานการศึกษา
2.     สนับสนุนครูภาษาไทยให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (Goals)
1.     ผู้เรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงตนอย่างมีความสุข
2.     ครูภาษาไทยสามารถจัดการระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

.: บุคลากร – กลุ่มสาระภาษาไทย (ปีการศึกษา 2562)
id0053 id0082
นายศุภกร ติยะวรากุล
MR.SUPPAKORN TIYAWARAKUL
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางดวงพร ชมจันทร์
MRS.DUANGPORN CHOMCHAN
  นางประไพ วัฒนะ
MRS.PRAPHAI WATTANA
id0036 id0168 id0088
นางวรรณา จันทรวงศ์
MRS.WANNA CHANTARAWONG
นางสาวสมหญิง เจริญสุข
MISS.SOMYING CHALEARNSUG
นางสาวพัชรพรรณ โชคนิธิอเนกคุณ
MISS.PATCHARAPAN
CHOCKNITHIANEKKHUN
id0011 id0049 id0071
นางจิราภรณ์ สุทธิรักษ์
MRS.JIRAPORN SUTTHIRUK
นายมาโนช เจริญวงศ์
MR.MANOJ CHAROENWONG
นางสาวขวัญทินันท์ วงศ์น้อย
MISS.KWANTHINUN VONGNOI
นางสาววิไลวรรณ ขาวบริสุทธิ์
MISS.WILAIWAN KAWBORISUT
นางสาวนรินทร ศรีดาธรรม
MISS.NARINTON SRIDATHAM
นางสาวภัทรวดี สุพรรณกนก
MISS.PATTARAVADEE SUPHANKANOK

**อ้างอิงตามคำสั่ง 1/2562