Get Adobe Flash player
.: แผนกกิจกรรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English Activity Section)
 .: ความเป็นมา
ปีการศึกษา 2557 สมัย คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ ร่วมกับ คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา เป็นผู้อำนวยการ ในสมัยนั้น ที่มีความต้องการที่จะผลักดันให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น โดยจัดการประชุมกับซิสตอร์คณะโดมินิกัน ครูต่างชาติ และครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อหาแนวทางร่วมกัน
ปีการศึกษา 2558 คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ ได้ย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ และ มีคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เป็นผู้ทำหน้าที่แทน และ คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา เป็นผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่พระฟาติมา โดยวางแผนจัดเตรียมขยายหลักสูตรการเรียนรู้ ได้แก่แผนกหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นในระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่พระฟาติมา เปิดหลักสูตรการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program) ระดับประถมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง
ปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรเป็น กิจกรรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English Activities Section)  ระดับชั้นประถมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง และ เปิดห้องเรียนเพิ่มในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง
ปีการศึกษา 2561 เปิดห้องเรียนเพิ่มเติมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้อง

.: บุคลากร – แผนกกิจกรรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ประจำปีการศึกษา 2562)
SR.MARIA CRISTINA BERNASOL, O.P.
นางทิพวรรณ เงินประดับ
MRS.TIPPAWAN NGERNPRADUB
นางสาวพัชรพร สุขหอม
MISS.PATCHARAPORN SUKHOM
นางสาวลัดดาภรณ์ กันน้อย
MISS.LADDAPORN KANNOI
นางสาวกันธารัตน์ อยู่ทน
MISS.KANTHARAT YOOTHON
นายเรวัต เลิศลักขณวงศ์
MR.RAWAT LERDLUKKHANAWONG
นางสาวปภาวี เศรษฐนานนท์
MISS.PAPAWEE SETTHANANON
นางสาวภัทรวดี สุพรรณกนก 
MISS.PATTARAVADEE SUPHANKANOK
นายณัฐวุฒิ ชุมช่วย
MR.NATTAWUT CHUMCHUOY
นางสาวเปมิกา ตั้งโชคธนนันท์
MISS.PEMIKA THANGCHOKTHANANAN
MR.NIKLAS THUNHOLM MR.FRANCISCO BULANON
FRANCISCO 
MISS LYZA LORAINE P.ABATAYO MR.ALDRIN P. SOLANO MR.STEPHEN BALLESTA MONTEBON
   
MR. JEMAR LARGO DELA CRUZ