Get Adobe Flash player

ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านเบธเลเฮม

.: ครูประจำคณะบ้านรวมใจ : บ้านเบธเลเฮม (สีส้ม)
id0201 id0026 id0055
นายสุระ กลิ่นสันเทียะ
ประธาน
นางสาวธัญยธรณ์ ธรรมนารักษ์ นายไพฑูรย์ มงคลธนพร
id0060 id0061 id0078
นางสาวกัลยา กาญจนสิทธิ์ นางรัตนา โยธาจันทร์ นางสาวมณฑา สิงห์ชัย
id0082 id0149 id0154
นางประไพ วัฒนะ นางชนัญญ์ธร ประภาเพชร นางทิพสุคนธ์ สมงาม
id0197 id0012 id0203
นางสาวจริยา ราชรักษ์ นางสาวสมศรี เวียรชัย นายณัฐดนัย ภิรมย์ประเมศ
id0239 id0290
นางพิศมัย ตาลพรศรี นางสาวสินี โดดหนู นางสาวอารยา เหงี่ยมสูงเนิน
นางสาววิไลวรรณ ราชวงค์ นางสาวนรินทร ศรีดาธรรม นางสาวพักษ์ประไพ สุวรรณพานิช
นางสาวอภิปภา สีเนนันหา MRS.BELLA CORAZON C. FLORES

*อ้างอิงตาม คำสั่งที่ 7/2561

 

เปิดรับสมัครบุคลากร

(Update 05 OCT 61)
ครูวิทยาศาสตร์ : 1 ตำแหน่ง
ครูคณิตศาสตร์ : 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี (สายวิชาที่เกี่ยวข้อง)
: มีประสบการณ์สอน
: มีใบประกอบวิชาชีพครู (พิจารณาเป็นพิเศษ)
: ส่ง Resume ได้ที่ maepra@fatima.ac.th
: โทร.0-2245-0580, 0-2247-9180

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม