Get Adobe Flash player

พ.ศ. 2550-2559 ทศวรรษแห่งการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

logo-original

 ปี  2550   ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวัสดิ์  ย้ายออก บาทหลวงอิทธิพล   ศรีรัตนะ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ
ก่อสร้างห้องซ้อมดนตรีสากล บริเวณหลังเวทีที่โรงอาหาร เพิ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียน  2,110  คน   ห้องเรียน  51  ห้อง
ปี  2551   ก่อสร้างห้องสมุดเพิ่มอีก 1 ห้อง ห้อง UK ENGLISH  1  ห้อง  ห้องแนะแนว 1 ห้อง บริเวณชั้นแรกอาคารนิรมล  ปรับปรุงสวนหย่อม จัดทำสนามเปตอง ข้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน จำนวนนักเรียนรวม 1,945คน  ห้องเรียน 51 ห้อง
 ปี  2552   บาทหลวงประเสริฐ    ตรรกเวศม์  ย้ายออก บาทหลวงสานิจ   สถะวีระวงส์  ทำหน้าที่ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอิทธิพล   ศรีรัตนะ  ผู้อำนวยการ ปัจจุบันโรงเรียนแม่พระฟาติมา มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่  มีอาคารเรียนเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารฟาติมา อาคารมารีอา และอาคารนิรมล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน  1,725  คน  ห้องเรียน  51  ห้อง
ปี  2553   บาทหลวงสานิจ    สถะวีระวงส์   และบาทหลวงอิทธิพล  ศรีรัตนะ  ย้ายตามวาระ บาทหลวงสุรชัย   กิจสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จากเดิม 6 ห้องเรียน เหลือ 5 ห้องเรียน ดังนั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีจำนวนห้องเรียน 35 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,006  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ชั้นละ 3 ห้องเรียน มีจำนวนห้องเรียน 9 ห้องจำนวนนักเรียน 314 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีห้องเรียนชั้นละ 2 ห้อง รวม 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 223  คน   รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 50 ห้อง  รวมจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น 1,543 คน  (สำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2553)   จัดครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนวิชาภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และจัดครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนแม่พระฟาติมาได้รับการพิจารณาจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการใช้ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบโรงเรียนแม่พระฟาติมา สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2553
ปี  2554  บาทหลวงสุรชัย   กิจสวัสดิ์   ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เหลือชั้นละ 4 ห้องเรียน ลดห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  เหลือชั้นละ 5 ห้องเรียน รวมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  28  ห้อง จำนวน นักเรียน 905 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนห้องเรียนเท่าเดิม 9 ห้อง จำนวนนักเรียน 268  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวนห้องเรียนเท่าเดิม
6 ห้อง จำนวนนักเรียน 232 คน  รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,405 คน มีการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักร้อนในสวนหย่อม ทาสีใหม่ ปูกระเบื้อง ทาสีห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2,3 อาคารฟาติมา  ทาสีระเบียงอาคารฟาติมา มารีอา และนิรมลทั้ง 4 ชั้น ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 4 อาคารมารีอา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 90 เครื่อง ติดตั้งและเดินสายเครือข่ายและระบบไฟ จัดครูต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี  2555   ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เหลือชั้นละ 4 ห้อง เพิ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็น 3 ห้องเรียน ดังนั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีห้องเรียนชั้นละ 4 ห้อง รวม 24 ห้อง จำนวนนักเรียนรวม 841 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีห้องเรียนชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 204 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีห้องเรียนรวม 296 คน รวมจำนวนห้องเรียน 40 ห้อง รวมจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น 1421  คน  (สำรวจวันที่  10  มิถุนายน  2555)  โรงเรียนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2  อาคารฟาติมา ขยายห้องประชุมใหญ่ขึ้น ปรับปรุงโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา ปูกระเบื้องพื้นโรงอาหารใหม่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโรงอาหารทั้งหลัง เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ ส่วนที่ติดกับโรงอาหาร โรงเรียนจัดครูต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2  และจัดครูเจ้าของภาษาสอนวิชาภาษาจีนทุกระดับชั้น
เปิดรับสมัครบุคลากร

(Update 05 OCT 61)
ครูวิทยาศาสตร์ : 1 ตำแหน่ง
ครูคณิตศาสตร์ : 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี (สายวิชาที่เกี่ยวข้อง)
: มีประสบการณ์สอน
: มีใบประกอบวิชาชีพครู (พิจารณาเป็นพิเศษ)
: ส่ง Resume ได้ที่ maepra@fatima.ac.th
: โทร.0-2245-0580, 0-2247-9180

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม