Get Adobe Flash player
.: คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
บาทหลวง วิทยา แก้วแหวน
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
(ประธานกรรมการ)

บาทหลวง เดชา อาภรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
บาทหลวง ชนภัทร ศุขะเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
เซอร์เวโรนิกา สุภาพร ประราศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ซิสเตอร์ อาภาวดี นีลวัชระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นางนพมาศ ชัยศิริโรจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ์
ผู้แทนครู (กรรมการ)
บาทหลวง สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
ผู้อำนวยการ (กรรมการ-เลขานุการ)

 

เปิดรับสมัครบุคลากร

(Update 05 OCT 61)
ครูวิทยาศาสตร์ : 1 ตำแหน่ง
ครูคณิตศาสตร์ : 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี (สายวิชาที่เกี่ยวข้อง)
: มีประสบการณ์สอน
: มีใบประกอบวิชาชีพครู (พิจารณาเป็นพิเศษ)
: ส่ง Resume ได้ที่ maepra@fatima.ac.th
: โทร.0-2245-0580, 0-2247-9180

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม