Get Adobe Flash player
 .: ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ปรัชญาของโรงเรียน “พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ตามหลักธรรมคริสตศาสนา”
หมายถึง  การดำเนินการของโรงเรียนมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสี่ด้าน  ได้แก่  ด้านจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านร่างกายและด้านสติปัญญา โดยใช้หลักธรรมของคริสตศาสนาเป็นเครื่องชี้นำในการพัฒนา โดยเน้นในด้านจิตใจให้มีความรักต่อตนเองและผู้อื่น  กล่าวคือ
ด้านจิตใจ   : พัฒนาให้คนรู้จักรักตนเองและผู้อื่น รู้จักการให้และการรับจากผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นใจตนเอง สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ มีความเมตตากรุณา มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขเสมอ
ด้านสังคม   : พัฒนาให้เป็นที่มีความรักกับคนอื่นในสังคม สามารถปรับตนเองให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในบรรยากาศประชาธิปไตย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักประหยัดอดออม รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ด้านร่างกาย   :  พัฒนาให้เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดี
ด้านสติปัญญา   : พัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ รู้จักวิธีการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ตามศักยภาพ คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น

คำขวัญ  “รักการเรียน  รู้จักเล่น  เด่นคุณธรรม”

 .: วิสัยทัศน์
     โรงเรียนแม่พระฟาติมามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ยึดมั่นและศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน   มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของประชาคมอาเซียนและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 .: พันธกิจ – เป้าหมาย – นโยบาย – กลยุทธ์
พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนยึดมั่นและศรัทธาใน ศาสนาที่ตนนับถือมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตน
 2. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตอาสา เมตตา รักและรับใช้ ให้ความช่วยเหลือครอบครัว ชุมชนและสังคม
 3. ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทยและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของประชาคมอาเซียน
 5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ
 7. ส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานธุรการและการเงินสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ
 10. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาคุณภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น
 15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
  ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
นโยบาย

 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานและเป็นสถานศึกษาที่ดีเลิศ
 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาทีมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อการทำงานที่สร้างสรรค์
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอาเซียน
 4. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม รู้จักรักเมตตาและมีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
 5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใฝ่รู้พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะ
 6. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
  การสื่อสารเพื่อเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของประชาคมอาเซียน
 7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ รักการอ่านและใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
 8. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพ
 2. ปลูกฝังผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. จัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองของผู้เรียน
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร สามารถ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม เหตุผล
 5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 6. สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
  สุจริตผ่านกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย
 7. พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตร
 8. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
 9. ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
 11. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ
 12. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 13. สร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 14. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้น ที่กำหนดขึ้น
 15. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก   “จิตอาสา เมตตา รักและรับใช้”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  “โรงเรียนคุณภาพด้านจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร”