Get Adobe Flash player

อัตลักษณ์โรงเรียน

 .: อัตลักษณ์โรงเรียนแม่พระฟาติมา
“จิตอาสา เมตตา รักและรับใช้”
จิตอาสา – อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น จงทำทุกสิ่งทุกอย่างโดย
ไม่บ่นหรือโต้เถียงกัน (จดหมายของนักบุญเปาโล ถึงชาวฟิลิปปิน 2:4,14)
เมตตา – จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกันให้อภัยกัน ดังที่พระเจ้าทรง
ให้อภัยแก่ท่าน (จดหมายของนักบุญเปาโล ถึงชาวเอเฟซัส 4:32)
รักและรับใช้ – จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
(จดหมายของนักบุญเปาโล ถึงชาวกาลาเทีย 5:13-14)
ปรัชญา – พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ตามหลักธรรมคริสตศาสนา
คำขวัญ – รักการเรียน รู้จักเล่น เด่นคุณธรรม

เปิดรับสมัครบุคลากร

(Update 14 ธ.ค.61)
– เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
(วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี)
ส่ง Resume ได้ที่
Email : teacher_recruitment@fatima.ac.th
.: รายละเอียดเพิ่มเติม :.

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม