Get Adobe Flash player
 .: ฝ่ายอำนวยการ
งานบริการข้อมูล สารสนเทศ และงานทะเบียน
1. งานรับคำร้องต่างๆ ได้แก่
1.1 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน : วันเดือนปีเกิด , ชื่อ – สกุล ฯลฯ
1.2 การแจ้งลาออกจากโรงเรียน
1.3 การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการเรียน
1.4 การขอรับเอกสารการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อประกอบการขอทุน
1.5 การแจ้งขอพักการเรียน ฯลฯ
2. งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นป.1
2.1 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
2.2 ประสานผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการนัดหมายต่างๆและให้ข้อมูล
2.3 รับมอบตัวเข้าเรียน – ลงทะเบียนเรียน
2.4 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2.5 ติดตามเอกสาร หลักฐานการมอบตัว
3. งานจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
3.1 นักเรียนใหม่ – ถ่ายรูป – จัดทำบัตรนักเรียน
3.2 นักเรียนเก่า – บริการตรวจเช็คบัตร
– บริการรับทำบัตรใหม่ ( กรณีสูญหาย / ชำรุด ) ราคา 300 บาท