Get Adobe Flash player

ฝ่ายวิชาการ

 .: ฝ่ายวิชาการ
.: หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.: องค์ความรู้ทักษะสำคัญและคุณลักษณะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

.: คณิตศาสตร์ : การนำความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

.: วิทยาศาสตร์ : การนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

.: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย

.: ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ทักษะเจตคติและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรู้และการประกอบอาชีพ

.: ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
และภูมิใจในภาษาประจำชาติ

.: ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการสร้างสรรค์ งานศิลปะสุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทางศิลปะ

.: การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้ทักษะ และเจตคติในการทำงาน การจัดการการดำรงชีวิต
การประกอบการอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

.: สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่นการป้องกันการปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต

.: ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.: วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
.: จุดหมาย
.: 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
.: 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
.: 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
.: 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.: 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
.: สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
.: 1. ความสามารถในการสื่อสาร
.: 2. ความสามารถในการคิด
.: 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
.: 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
.: คุณลักษณะอันพึงประสงค์
.: 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
.: 2. ซื่อสัตย์สุจริต
.: 3. มีวินัย
.: 4. ใฝ่เรียนรู้
.: 5. อยู่อย่างพอเพียง
.: 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
.: 7. รักความเป็นไทย
.: 8. มีจิตสาธารณะ
.: 9. รักและรับใช้
.: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
.: 1. ภาษาไทย
.: 2. คณิตศาสตร์
.: 3. วิทยาศาสตร์
.: 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
.: 5. สุขศึกษาและพลศึกษา
.: 6. ศิลปะ
.: 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
.: 8. ภาษาต่างประเทศ
.: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: 1. กิจกรรมแนะแนว
.: 2. กิจกรรมนักเรียน
.: 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
หมายเหตุ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ป.1-2    –   บัลเล่ต์ / เทควันโด / English  for communication / ว่ายน้ำ

ป.3-6     –   อิเล็กโทน / English for communication/ ว่ายน้ำ

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปีการศึกษา  2560

.: การวัดและประเมินผลการเรียน ในปีการศึกษา 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้
.: 1. นักเรียนจะต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” ใน 4 รายการ คือ  1. กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 3. คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของโรงเรียน 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: 2.ในกรณีที่นักเรียน ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนจะต้อง
ดำเนินการซ่อมเสริมกับครูผู้สอน ถ้าไม่ดำเนินให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้น
.: 3.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
.: 3.1 วัดและประเมินผล ก่อน-ระหว่าง-หลังเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เก็บเป็นคะแนนสะสม ทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา
.: 3.2 วัดผลกลางภาคโดยใช้ข้อสอบของทางโรงเรียนทุกระดับชั้น
.: 3.3 วัดผลปลายภาคโดยใช้ข้อสอบส่วนกลางของฝ่ายการศึกษาฯในระดับชั้น ป.1-ม.3 ส่วน ม.4-6 ใช้ข้อสอบของทางโรงเรียน
.: 3.4 นักเรียนที่ได้ผลการเรียนรวมตลอดภาคเรียนรายวิชาต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้ดำเนินการซ่อมเสริมกับครูผู้สอน ภายในเวลาที่กำหนด
.: 3.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
.: 3.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยครูผู้สอน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
.: 3.2 วัดและประเมินผลปลายปีโดยใช้ข้อสอบส่วนกลาง
– ป.1-2, ป.4-5, ม.1-2 และ ม.4-6 ใช้ข้อสอบจากทางฝ่ายวิชาการ
– ป.3, ป.6 และ ม.3 ใช้ข้อสอบจากทางฝ่ายการศึกษาฯ
.: 4.การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
.: 4.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยครูผู้สอน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
.: 4.2 วัดและประเมินผลปลายปี
.: 5.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: 5.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยครูผู้สอน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
.: 5.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมที่กำหนด
.: 6.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: 6.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยครูผู้สอน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
.: 6.2 นักเรียนเข้าร่วมมกิจกรรมทางโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วม

เปิดรับสมัครบุคลากร

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ด้านบัญชี
ครูเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปริญญาตรี / มีใบประกอบวิชาชีพ
ส่ง Resume ได้ที่ maeprafatimaschool@gmail.com

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)