Get Adobe Flash player

.: บุคลากร – ฝ่ายวิชาการ
id0022 id0011 id0112
นางสาวลำพูน ทองอินทร์
MISS.LAMPOON THONG-IN
(หัวหน้าฝ่าย)
นางจิราภรณ์ สุทธิรักษ์
MRS.JIRAPORN SUTTHIRUK

(รองหัวหน้าฝ่าย)
นางฐิตารีย์ เจริญโพธิกร
MRS.TITAREE CHAROENPOTIKORN
id0080 id0071
นางสาวนภภัค คีรีรักษ์
MISS.NAPAPAK KEEREERAK
นางสุภาพรรณ กาญจนโสภณ
MRS.SUPAPUN KANCHANASOPHON
(งานแนะแนว)
นางสาวขวัญทินันท์ วงศ์น้อย
MISS.KWANTHINUN VONGNOI
(งานห้องสมุด)
.: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
id0168 id0139
นางสาวสมหญิง เจริญสุข
MISS.SOMYING CHALEARNSUG

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
นางสาวพิกุลแก้ว ศรีสุดใจ
MISS.PIKULKAEW SRISUDJAI
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
นางสาวพัฒนา อุทโท
MISS.PATHANA UTTO

(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
id0037 id0129 id0091
นางวัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล
MRS.WANNAPAT SUKHAWATHANAKUL

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
นายบุญญฤทธิ์ เมธิปัญญา
MR.BOONYARIT METIPUNYA

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)
นางณัฏฐ์สิริ ดิษญกุลพัฒน์
MRS.NATSIRI DITSAYAKUNPAT

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
id0217 id0027
นางสาวกติญา เพชรไข่
MISS.KATIYA PETCHKAI

(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ พลศึกษา)
นางวันดี มงคลธนพร
MRS.WANDEE MONGKHONTANAPORN

(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)

**อ้างอิงตามคำสั่งที่ 2/2561
 .: ฝ่ายวิชาการ
.: หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.: องค์ความรู้ทักษะสำคัญและคุณลักษณะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

.: คณิตศาสตร์ : การนำความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

.: วิทยาศาสตร์ : การนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

.: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย

.: ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ทักษะเจตคติและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรู้และการประกอบอาชีพ

.: ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
และภูมิใจในภาษาประจำชาติ

.: ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการสร้างสรรค์ งานศิลปะสุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทางศิลปะ

.: การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้ทักษะ และเจตคติในการทำงาน การจัดการการดำรงชีวิต
การประกอบการอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

.: สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่นการป้องกันการปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต

.: ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.: วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
.: จุดหมาย
.: 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
.: 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
.: 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
.: 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.: 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
.: สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
.: 1. ความสามารถในการสื่อสาร
.: 2. ความสามารถในการคิด
.: 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
.: 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
.: คุณลักษณะอันพึงประสงค์
.: 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
.: 2. ซื่อสัตย์สุจริต
.: 3. มีวินัย
.: 4. ใฝ่เรียนรู้
.: 5. อยู่อย่างพอเพียง
.: 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
.: 7. รักความเป็นไทย
.: 8. มีจิตสาธารณะ
.: 9. รักและรับใช้
.: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
.: 1. ภาษาไทย
.: 2. คณิตศาสตร์
.: 3. วิทยาศาสตร์
.: 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
.: 5. สุขศึกษาและพลศึกษา
.: 6. ศิลปะ
.: 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
.: 8. ภาษาต่างประเทศ
.: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: 1. กิจกรรมแนะแนว
.: 2. กิจกรรมนักเรียน
.: 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
หมายเหตุ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ป.1-2    –   บัลเล่ต์ / เทควันโด / English  for communication / ว่ายน้ำ

ป.3-6     –   อิเล็กโทน / English for communication/ ว่ายน้ำ

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปีการศึกษา  2560

.: การวัดและประเมินผลการเรียน ในปีการศึกษา 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้
.: 1. นักเรียนจะต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน” ใน 4 รายการ คือ  1. กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 3. คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของโรงเรียน 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: 2.ในกรณีที่นักเรียน ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนจะต้อง
ดำเนินการซ่อมเสริมกับครูผู้สอน ถ้าไม่ดำเนินให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้น
.: 3.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
.: 3.1 วัดและประเมินผล ก่อน-ระหว่าง-หลังเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เก็บเป็นคะแนนสะสม ทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา
.: 3.2 วัดผลกลางภาคโดยใช้ข้อสอบของทางโรงเรียนทุกระดับชั้น
.: 3.3 วัดผลปลายภาคโดยใช้ข้อสอบส่วนกลางของฝ่ายการศึกษาฯในระดับชั้น ป.1-ม.3 ส่วน ม.4-6 ใช้ข้อสอบของทางโรงเรียน
.: 3.4 นักเรียนที่ได้ผลการเรียนรวมตลอดภาคเรียนรายวิชาต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้ดำเนินการซ่อมเสริมกับครูผู้สอน ภายในเวลาที่กำหนด
.: 3.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
.: 3.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยครูผู้สอน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
.: 3.2 วัดและประเมินผลปลายปีโดยใช้ข้อสอบส่วนกลาง
– ป.1-2, ป.4-5, ม.1-2 และ ม.4-6 ใช้ข้อสอบจากทางฝ่ายวิชาการ
– ป.3, ป.6 และ ม.3 ใช้ข้อสอบจากทางฝ่ายการศึกษาฯ
.: 4.การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
.: 4.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยครูผู้สอน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
.: 4.2 วัดและประเมินผลปลายปี
.: 5.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: 5.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยครูผู้สอน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
.: 5.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมที่กำหนด
.: 6.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: 6.1 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยครูผู้สอน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
.: 6.2 นักเรียนเข้าร่วมมกิจกรรมทางโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วม

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม

Visit Counter

Flag Counter