Get Adobe Flash player

ฝ่ายจิตตาภิบาล

 .: ฝ่ายจิตตาภิบาล
.: งานของฝ่ายจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง งานด้านการอบรมสั่งสอน
การดูแลเอาใจใส่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เน้นคุณค่าด้านจิตใจที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนรวมทั้งบุคลากรทุกคนให้เป็นทูตแห่งคุณธรรม ความดีงามของสังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บรรทัดฐานของจิตตารมณ์แห่งความรักและรับใช้ มี 5 งานหลัก คือ
.: 1. งานด้านอภิบาล
.: 1.1 จัดพิธีกรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา
.: 1.2 จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจทั้งครูและนักเรียน
.: 1.3 การสอนคำสอน
.: 1.4 การส่งเสริมกระแสเรียก
.: 1.5 จัดให้นักเรียนคาทอลิกได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้เข้าร่วมมิสซาและร่วมกิจกรรมคาทอลิกในกลุ่มต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม
.: 2. งานด้านประกาศข่าวดี
.: 2.1 เผยแพร่ข่าวดีที่เน้นการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยการอบรม ขัดเกลาให้ซึมซับไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.: 2.2 การสอนวิชาคริสต์ศาสนาในทุกระดับชั้นเรียน
.: 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศแห่งความรักและการรับใช้
.: 3. งานด้านคุณธรรม จริยธรรม
.: 3.1 จัดอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งครูผู้สอนและนักเรียน
.: 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร
.: 3.3 จัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
.: 3.4 จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาทุกระดับชั้น
.: 3.5 กิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักสวดภาวนา-สมาธิ รับฟังพระวาจาแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิต
.: 3.6 จัดให้ครู-นักเรียน ได้ร่วมงานประกายธรรมนำชีวิตและสถานีคุณธรรม
.: 3.7 จัดกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนพรรษา
.: 3.8 จัดกิจกรรมค่ายจริยศาสนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
.: 3.9 โครงการจิตอาสา เมตตา รักและรับใช้ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณสถาน การทำจิตอาสา
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
.: 3.10 จัดโครงการทุนการศึกษา
– ทุนเรียนดีจากโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละระดับชั้น
– ทุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูมอบให้นักเรียนที่ประสบปัญหาทางการเงินทุนละ 5,000 บาท จำนวน 35 ทุน ต่อปี
– ทุนจากคณะนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งวัดแม่พระฟาติมา มอบให้นักเรียนที่ประสบ
ปัญหาทางการเงิน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน ต่อปี
.: 3.11 จัดโครงการเด็กดีศรีฟาติมา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
.: 4. งานด้านสังคมสงเคราะห์
.: 4.1 โครงการสังคมสงเคราะห์ รณรงค์แบ่งปัน “ธารน้ำใจ” เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย
และสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เปิดรับสมัครบุคลากร

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ด้านบัญชี
ครูเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปริญญาตรี / มีใบประกอบวิชาชีพ
ส่ง Resume ได้ที่ maeprafatimaschool@gmail.com

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)