Get Adobe Flash player

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 .: ฝ่ายกิจการนักเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
     บริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล ให้มีศักยภาพเหมาะสมมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจในสถาบันสร้างสรรค์สังคมไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพตามความเหมาะสม

2. จัดกิจกรรมมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน

3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมไทย

4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัยการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตลอดจนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

นโยบาย (Policy)
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้แบบองค์กรรวมโดยใช้วิธีที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้จากภายในในปีการศึกษา 2551

2. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายและสร้างจิตสำนึกที่ดี สนองความสนใจ ความถนัดความสามารถและความต้องการแต่ละบุคคลดึงศักยภาพความสามารถพิเศษที่แฝงอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาให้ปรากฎเด่นชัด สร้างความภาคภูมิใจมีคุณลักษณะนิสัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย จิตใจและสังคมให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น ของประเทศชาติตามที่ธรรมนุญลูกเสือโลกบัญญัติไว้

4. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมในการพัฒนาผู้เรียน รับรู้และชื่นชมการปฏิบัติที่ดีของผู้เรียนสืบสานวัฒนธรรมไทยควบคู่กับความเก่งไปในทิศทางที่พึงประสงค์

5. กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์ต่อสังคม ความสนใจในลักษณะการแสดงออกซึ่งการเป็นผู้นำเป็นการสร้างให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่ง คนดี พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมาย (Goals)
1. นักเรียนที่มีศํกยภาพตามความเหมาะสม

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

4. นักเรียนรู้จักระเบียบวินัยการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตลอดจนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี


เปิดรับสมัครบุคลากร

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ด้านบัญชี
ครูเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปริญญาตรี / มีใบประกอบวิชาชีพ
ส่ง Resume ได้ที่ maeprafatimaschool@gmail.com

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)