Get Adobe Flash player
.: บุคลากร – ฝ่ายกิจการนักเรียน (ปีการศึกษา 2562)
id0035 id0078 id0149
นางประไพ แรนดอล์ฟ
MRS.PRAPAI LANDDOF
(ฝ่ายกิจการนักเรียน)
นางสาวมณฑา สิงห์ชัย
MISS.MONTHA SINGCHAI
นางชนัญญ์ธร ประภาเพชร
MRS.CHANUNTHORN PRAPHAPHET
id0027 id0197 id0055
นางวันดี มงคลธนพร
MRS.WANDEE MONGKHONTANAPORN
นางสาวจริยา ราชรักษ์
MISS.JARIYA RATCHARAK
นายไพฑูรย์ มงคลธนพร
MR.PAITOON MONGKHONTANAPORN
.: งานลูกเสือ-เนตรนารี 
id0221 id0217
นายชัยสิทธิ์ ทิมวงศ์
MR.CHAIYASIT TIMWONG
นางสาวกติญา เพชรไข่
MISS.KATIYA PETCHKAI
นางสาวฉวีวรรณ ชูชัย
MISS CHAWEEWAN CHOOCHAI
นายณัฐวุฒิ ชุมช่วย
MR.NATTAWUT CHUMCHUOY
นางสาวกมลชนก ศรีธัญรัตน์
MISS.KAMONCHANOK SEETUNYARAT
นางสาวพิชชา ทองอินทร์
MISS PISCHA THONGIN
id0291
นายบารมี ตะยอด
MR.BARAMEE TAYOD
นางสาวศิวพร เตียงเกตุ
MISS.SIVAPORN TEANGKAET

**อ้างอิงตามคำสั่งที่ 2/2562
 .: ฝ่ายกิจการนักเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
     บริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล ให้มีศักยภาพเหมาะสมมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจในสถาบันสร้างสรรค์สังคมไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพตามความเหมาะสม

2. จัดกิจกรรมมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน

3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมไทย

4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัยการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตลอดจนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

นโยบาย (Policy)
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้แบบองค์กรรวมโดยใช้วิธีที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้จากภายในในปีการศึกษา 2551

2. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายและสร้างจิตสำนึกที่ดี สนองความสนใจ ความถนัดความสามารถและความต้องการแต่ละบุคคลดึงศักยภาพความสามารถพิเศษที่แฝงอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาให้ปรากฎเด่นชัด สร้างความภาคภูมิใจมีคุณลักษณะนิสัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย จิตใจและสังคมให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น ของประเทศชาติตามที่ธรรมนุญลูกเสือโลกบัญญัติไว้

4. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมในการพัฒนาผู้เรียน รับรู้และชื่นชมการปฏิบัติที่ดีของผู้เรียนสืบสานวัฒนธรรมไทยควบคู่กับความเก่งไปในทิศทางที่พึงประสงค์

5. กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์ต่อสังคม ความสนใจในลักษณะการแสดงออกซึ่งการเป็นผู้นำเป็นการสร้างให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่ง คนดี พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมาย (Goals)
1. นักเรียนที่มีศํกยภาพตามความเหมาะสม

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

4. นักเรียนรู้จักระเบียบวินัยการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตลอดจนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี