Get Adobe Flash player
 .: ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
ตั้งอยู่เลขที่ 5921/1 ถนน อโศก-ดินแดง ตำบล ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ ๐2-245-0580 หมายเลขโทรสาร 02-642-9902
ฝ่ายปฐมวัย (อนุบาล) 02-247-8359 หมายเลขโทรสาร 02-247-9227
E-mail maepra@fatima.ac.th Website www.fatima.ac.th
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 .: ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนแม่พระฟาติมา ตั้งอยู่เลขที่ 5921/1 ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2245-0580, 0-2247-9180, 0-2248-2232
จัดตั้งขึ้นและการสนับสนุนของ คุณพ่อยวง บัปติสตา อาแมสตอย (MEP)” อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
และ ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2505
โดยท่านมอบให้คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ ลงนามเป็นเจ้าของ
ตั้งชื่อโรงเรียนว่า แม่พระฟาติมา” ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้จัดตั้งไว้เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2500
โดยมี นายสิริ ชุณหสุวรรณ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ใช้หลักสูตรเทียบวิชาเลือก
คือ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของวัดแม่พระฟาติมา และ อาคารของวัดใช้เป็นห้องเรียน
โดยอนุมัติของท่านเจ้าอาวาส คือ บาทหลวงยวง บัปติสตา อาแมสตอย
ในระยะแรกที่ก่อตั้งมีเพียงอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 9 ห้องเรียน รับนักเรียนได้จำนวน 340 คน ใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียน ม.พ.ฟ.”
กิจการของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันโรงเรียนแม่พระฟาติมาเปิดทำการสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1   ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,652 คน