Get Adobe Flash player
 .: กลุ่มสาระภาษาไทย 
วิสัยทัศน์ (Vision)
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
พันธกิจ (Mission)
1.     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใช้ภาษาไทย ได้มาตรฐานการศึกษา
2.     สนับสนุนครูภาษาไทยให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (Goals)
1.     ผู้เรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงตนอย่างมีความสุข
2.     ครูภาษาไทยสามารถจัดการระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

.: บุคลากร – กลุ่มสาระภาษาไทย (ปีการศึกษา 2562)
id0053 id0082
นายศุภกร ติยะวรากุล
MR.SUPPAKORN TIYAWARAKUL
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางดวงพร ชมจันทร์
MRS.DUANGPORN CHOMCHAN
  นางประไพ วัฒนะ
MRS.PRAPHAI WATTANA
id0036 id0168 id0088
นางวรรณา จันทรวงศ์
MRS.WANNA CHANTARAWONG
นางสาวสมหญิง เจริญสุข
MISS.SOMYING CHALEARNSUG
นางสาวพัชรพรรณ โชคนิธิอเนกคุณ
MISS.PATCHARAPAN
CHOCKNITHIANEKKHUN
id0011 id0049 id0071
นางจิราภรณ์ สุทธิรักษ์
MRS.JIRAPORN SUTTHIRUK
นายมาโนช เจริญวงศ์
MR.MANOJ CHAROENWONG
นางสาวขวัญทินันท์ วงศ์น้อย
MISS.KWANTHINUN VONGNOI
นางสาววิไลวรรณ ขาวบริสุทธิ์
MISS.WILAIWAN KAWBORISUT
นางสาวนรินทร ศรีดาธรรม
MISS.NARINTON SRIDATHAM
นางสาวภัทรวดี สุพรรณกนก
MISS.PATTARAVADEE SUPHANKANOK

**อ้างอิงตามคำสั่ง 1/2562