Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 .: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
    มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณ ค่า เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล นำความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามและเหมาะสม

2.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนการสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

3.     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

4.     ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เป้าหมาย (Goals)
1.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการติดต่ออย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

2.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียน

3.     จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

4.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณะรรม รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

5.     สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


.: บุคลากร – กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
id0027 id0115
นางวันดี มงคลธนพร
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
MRS.WANDEE
MONGKHONTANAPORN
นางสาววนารัตน์ ภิรมย์ภักดี
MISS.WANARAT
PIROMPUKDEE
นางสาวสุภาพร ยะสินธ์
MISS.SUPAPORN YASIN
id0055 id0112
นายไพฑูรย์ มงคลธนพร
MR.PAITOON
MONGKHONTANAPORN
 นางฐิตารีย์ เจริญโพธิกร
MRS.TITAREE CHAROENPOTIKORN
นางสาวกมลชนก ศรีธัญรัตน์
MISS.KAMONCHANOK SEETUNYARAT
นางสาวฉวีวรรณ ชูชัย
MISS CHAWEEWAN CHOOCHAI

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม

Visit Counter

Flag Counter