Get Adobe Flash player
 .: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
    มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณ ค่า เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล นำความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามและเหมาะสม
2.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนการสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4.     ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
เป้าหมาย (Goals)
1.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการติดต่ออย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
2.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียน
3.     จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
4.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณะรรม รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
5.     สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

.: บุคลากร – กลุ่มสาระการงานอาชีพ (ปีการศึกษา 2562)
id0027 id0055
นางวันดี มงคลธนพร
MRS.WANDEE MONGKHONTANAPORN
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวสุภาพร ยะสินธ์
MISS.SUPAPORN YASIN
นายไพฑูรย์ มงคลธนพร
MR.PAITOON MONGKHONTANAPORN
id0112
 นางฐิตารีย์ เจริญโพธิกร
MRS.TITAREE CHAROENPOTIKORN
นางสาวกมลชนก ศรีธัญรัตน์
MISS.KAMONCHANOK SEETUNYARAT
นางสาวฉวีวรรณ ชูชัย
MISS CHAWEEWAN CHOOCHAI

**อ้างอิงตามคำสั่ง 1/2562