Get Adobe Flash player
opensem62
2562
2562-kids

 

.: Announcement (ประกาศ)

  เปิดรับสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน เริ่มเรียน วันที่ 21 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2562
หยุดสงกรานต์ วันที่ 12-17 เมษายน 2562 ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม 2562
วันที่ 1 เมษายน 2562 .: แข่งขัน ROV Tournament (รอบชิงชนะเลิศ)
วันที่ 1-5 เมษายน 2562 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 8 เมษายน 2562 .: หยุดชดเชยวันจักรี
วันที่ 9-11 เมษายน 2562 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 11 เมษายน 2562 .: กิจกรรมวันสงกรานต์ เวลา 13.30 – 14.30 น.
วันที่ 12-17 เมษายน 2562 .: หยุดเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 18-19 เมษายน 2562 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 22-24 เมษายน 2562 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 23 เมษายน 2562 .: นำเสนอผลงานเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 24 เมษายน 2562 .: รวมใจฟาติมา มุฑิตาจิตครูเกษียณ เวลา 17.30 น.
วันที่ 25 เมษายน
ถึง 7 พฤษภาคม 2562
.: โรงเรียนปิดทำการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 .: อบรมแสงธรรมนำชีวิตครู
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 .: อบรมวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 .: ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 .: เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม 2562 ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1-5 เมษายน 2562 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 8 เมษายน 2562 .: หยุดชดเชยวันจักรี
วันที่ 9-11 เมษายน 2562 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 11 เมษายน 2562 .: กิจกรรมวันสงกรานต์ เวลา 14.00 น.
วันที่ 12-17 เมษายน 2562 .: หยุดเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 18-19 เมษายน 2562 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 22-24 เมษายน 2562 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 24 เมษายน 2562 .: นิทรรศการนำเสนอผลงาน และ แสดงศักยภาพของนักเรียน
วันที่ 24 เมษายน 2562 .: ร่วมงานมุฑิตาจิตคารวะครูเกษียณ
วันที่ 25 เมษายน
ถึง 7 พฤษภาคม 2562
.: โรงเรียนปิดทำการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 .: อบรมแสงธรรมนำชีวิตครู
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 .: อบรมวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 .: ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 .: เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม

Visit Counter

Flag Counter