Get Adobe Flash player
walk8
2562
.: Announcement (ประกาศ)
เปิดรับสมัคร ค่าย MES Camp 2018
.: วันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 THE PAVILION RIM KWAI RESORT
อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี // ค่าใช้จ่ายคนละ 3,900 บาท
เปิดรับสมัคร ค่าย English Camp in Korea
.: วันที่ 14-20 ตุลาคม 2561 “Incheon English Village” [รับจำนวน 40 คน]
ค่าใช้จ่ายคนละ 42,500 บาท ค่าใช้จ่ายรวมถึง
เดินทางไปกับสายการบิน Asiana Airlines  // รายละเอียด 
เปิดรับสมัครเรียน คาบที่ 8 / เรียนเสริมวันเสาร์ / ว่ายน้ำ และ ฟุตซอล (ตอนเย็น) ภาคเรียนที่ 1/2561
.: เรียนคาบที่ 8 (เริ่มเรียน 4 มิถุนายน 2561)
.: เรียนเสริมวันเสาร์ (เริ่มเรียน 26 พฤษภาคม 2561)
.: เรียนว่ายน้ำ (ตอนเย็น) คอร์สเรียน 18 ชม. อัตราค่าเรียน 2,500 บาท | รายละเอียด |
.: เรียนฟุตซอล (ตอนเย็น) อัตราค่าเรียน 1,200 บาท/คอร์ส | รายละเอียด|
.: เรียนบาสเกตบอล (ตอนเย็น) ติดต่อคุณครูสมัย
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ/ห้องประชาสัมพันธ์ โทร.0-2245-0580, 0-2247-9810

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 4,18 สิงหาคม 2561 .: เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 .: ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 .: ฉีดวัคซีน ป.1
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 .: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / ประชุมครู
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 .: หยุดเรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 .: หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 .: ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5-6
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 .: จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1/2562
  .: ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ ม.1-6
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 .: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 .: ฉีดวัคซีน ป.6
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 .: ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน สิงหาคม 2561 (ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 .: จำหน่ายใบสมัคร ชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2562
วันที่ 4,18,25 สิงหาคม 2561 .: เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 .: นิเทศกัลยาณมิตร เขต2 ร่วมกับ เขต3
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 .: โครงการติดปีกความรู้ร่วมกับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 .: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / กิจกรรม EF
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 .: ประชุมครู
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 .: หยุดเรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 .: หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 .: กิจกรรมหนูน้อยฟาติมาสู่ประชาคมอาเซียน
.: กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยปฐมวัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 .: นิเทศเขต 3 โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 .: นิเทศเขต 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 .: นิเทศเขต 3 โรงเรียนเซนต์แมรี่
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 .: นิเทศ 3 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 .: ฐานวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และสถานที่ในร่ม
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ป.5-6 (15-17:08-61)
 รับศัพท์ตอนเช้า
(17-08-61)
 นิเทศการสอนจริยศึกษา
(15-16:08-61)
ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
 Kewpie School Tour
(16-08-61)
 ค่ายพระคัมภีร์ ครั้งที่ 5
(03-05:08-61)
 KIV
(03-08-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook | Google Plus
.: ประมวลภาพกิจกรรม (ฝ่ายปฐมวัย)
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และรองเท้า ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง
 นิเทศกัลยาณมิตร
(17-08-61)
 เรียนวิชาพลศึกษา
(17-08-61)
 กิจกรรมลูกเสือจิ๋ว
(17-08-61)
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง, อาหาร และสถานที่ในร่ม
 การแข่งขันจากภายนอก
(17-0-8-61)
 กิจกรรมหน้าเสาธง
(17-08-61)
กิจกรรมหนูน้อยฟาติมา อาเซียน
(15-08-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)

 

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)